HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 39

JPEG (Deze pagina), 693.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

. ilä
i Gi?
l Zij heeft alzoo het terrein van art. 138 verlaten om pest
te vatten op art. 18 van het Reglement in verband met het
T eerste en derde der additionneele artikelen, hiervan is met
warmte en overtuiging het pligtmatige onder het oog der
Vergadering gebragt, van art. 138 der Grondwet, de
C V eenige grond door den Minister van Binnenlandsclie Zaken
aangevoerd om de Staten te hooren is geene rede geweest.
Na eene veeldaagsehe beraadslaging werd dit vermoei-
jende werk ten einde gebragt, de leden verlangden naar
huis en droegen aan Heeren Gedeputeerde Staten op, de
overwegingen der Vergadering tot een geheel te brengen
_ l en het uitgebragte advies aan den Minister van Binnen-
landsehe Zaken op te zenden.
Met voorbeeldige nver is daaraan voldaan, de inleiding
luidt als volgt :
« De Vergadering der Provinciale Staten van Zuid-Hol-
land heeft met de naanwgezetheid, die het onderwerp vor-
derde, inversehillende zittingen, na prae­advies eener door
L haar benoemde Commissie, onderzocht het aan haar van
I wege den Koning toegezonden Ontweajv eener Gemacntazuct.>
V Op welken grond deze Koninklüke toezending heeft
l plaats gehad wordt niet herinnerd, dat de Vergadering, het
A in dezen nitgebragt prae­advies harer Commissie deelende,
heeft verklaard niet de in art. 138 bedoelde persoon te
zgn, het uitsluitend terrein van evengenoemd artikel heeft
verlaten en zich bereid verklaard heeft tot hetonderzoek
over te gaan, op grond ven art. 18 van het Reglement in
verband met het I. en HI. der additionneele artikelen -- in
één woord; van het standpunt door de Vergadering geko- _
zen, in strijd met het 1·linisterieele gevoelen. van al diï
Wor«‘ll gerne melding ;·;~1‘·‘¤aakl in het iêapporl Ook dan

tl
l
.