HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 38

JPEG (Deze pagina), 733.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

nl ‘·'” r` "`ii "` `‘ 8
, E
Jl
I 1
‘ 36 t
1 i
Staten, dan ontneemt zij aan de oude Staten het regt van ’
_‘ l gehoord te worden en zich te doen hooren. Ingevolge t
ll art. 18 kunnen de oude Staten bä Koninklük Besluit ge- j
Ihoord worden op alle mogelgke wetsontwerpen , uitgcnomew
dat eene en eenige genoemd in art. 138. Tegen deze uit-
spraak der Grondwet vermag een Koninklük Besluit niets _ ”
dit kan niet geven wat de Grondwet ontneemt, en de
lt verantwoordelüken Minister die zoodanig Besluit uitlokt
` begaat eene onverantwoordelüke daad. l i
· De Ministerieele verklaring van art. III. der additionneele
artikelen bevestigt ons in ons gevoelen,°'het strekke tot
overtuiging van anders denkenden. In de Memorie van _ I
Beantwoording op het Rapport der Commissie van Rap-
porteurs der Tweede Kamer der Staten­Generaal in
I dubbele getale ad art. 3 van wetsontwerp XII. lezen wg
l de volgende woorden : << dat de thans bestaande Grondwet
J, voor zoo verre hare gewüzigde gedeelten betreft, na het
vaststellen van die wnziging, niet meer werken kan, maar
de Regering bevoegd, zelfs verpligt is, om de gewäzigde
`¢ beginselen der Grondwet dadelnk in uitvoering en toepas- I
sing te brengen, door het aanwenden van alle zoodanige L
E ’ regtmatige middelen, als haar daartoe ten dienste staan. » l
_ Art. 18 van het Reglement bezat Grondwettige kracht, `
4 1 een nieuw voorselirift wordt in de Grondwet opgenomen.
dat voorschrift wüzigt art. 18, na het vaststellen van die
ivf wijziging, kan het gewüzigde gedeelte van art. 18 niet
meer werken, dit mag noch kan de Regering gedoogen.
lVij hebben de mededeeling van het eerste gedeelte der
l algemeene beschouwingen der Commissie van te meer bc·~
l ; I lang geaeht, wijl de vergadering heeft vei·l<laard zich daar-
! i mede te ‘L‘l.C‘€lllgF*J1 en dierlialwe 'ïoï de haren te inaken.
ä
I
_ T i e te e ·­e» het