HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 36

JPEG (Deze pagina), 703.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

lïl
. M
ïz
li, vineiale Staten onderworpen worden aleer het aan de volks-
_ vertegenwoordigers wordt aangeboden, en waant men nu,
dat de volksvertegenwoordiging, thans tot eene Waarheid
verheven, niet de waarde der Ministerieele verklaring: de _ ‘
K P¢·0z•incéaZe Smtcoz gehoorcl, zal onderzoeken? IJdele po-
gingen der üdele transactiegeest! de oude orde van zaken
_ heeft zich en het vaderland ten gronde geholpen door te l
veel de gegevene omstandigheden te raadplegen en daar-
voor te bukken, terwül eeniglük pligtbesef ten rigtsnoer
had behooren te strekken.
_ Na de argumenten opgegeven te hebben van hen die
l beweerden, dat deze Statenvergaclering niet bevoegd was,
zijn we eindelijk gekomen tot het besluit der Commissie K
met de redenen bekleed waarop dit rustte.
« Die uiteenloopende gevoelens vereenigden zicl1 echter,
L i immers grootendeels, door zich aan. de hand der Grond-
]. wet van dit uitsluitend terrein van art. 138 cg"ga0m0le, te
laten ovezbremgcvz op art. I. en III. der additionneele artike-
:5 len en ook op de nog grondwettig bestaande reglementen,
L bnzonder op art. 18 van het reglement van Gezag en Magt
_l der Staten, waarbn wordt bepaald, dat de deliberatien
li J van de Staten alle de onderwerpen omvatten, welke aan Ii
` dezelve zgn opgedragen bij de Grondwet, de wetten van ’:
het Rük en bij de besluiten en andere van den Koning
J afkomstige akten. Naar aanleiding daarvan verklaarde zich
l uwe Commissie bereid, dit wetsontwerp als bü een Besluit
van den Koning toegezonden, in overweging te nemen en
de deliberatien der Staten ook dit onderwerp te doen
{ omvatten. »
; Na eenstemmig verklaard te hebben, niet de bedoelde
Z, persoon te zijn, ontstaat er wrijving van gevoelens of men
l
I
l
,, ws" , A E