HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 34

JPEG (Deze pagina), 709.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

,/Kg? i;fv­ -7 ·~r 1. Y , , .., ,­»r ­­,..-_~,­·<-..,,,. ·. . V ` . ... W __ _ _ , W __ Y 1
Q; 3:3 i
?.l
F l
J den. ..? dan ware verschil van gevoelen denkbaar; doch het
stond der Commissie niet wg de vraag onbepaald voor te
gi stellen, zn had het oog op een eenig Grondwettig artikel
H gevestigd, het was op dat uitsluitend terrein, dat de Ver-
gadering was geroepen, zn verinogt dit niet eigendunkelnk
é verlaten... op straffe van ongrondwettigheid.
H Het denkbeeld van bevoegdheid werd verdedigd op de n
volgende gronden;
J 10. Dat de Grondwet, door art. I. der additionneele arti-
kelen de Provinciale Staten, even als andere bestaande
autoriteiten , handhaafde, dat deze alzoo, als erkend grond- 1
n wettig collegie, ook bevoegd waren, tot het onderzoek
over te gaan. »
Het eerste der additionneele artikelen handhaaft het be-
staande tot tnd en wnl het door iets nieuws -- no0dwen­
l dig iets beters - zal vervangen znn. Verder kan dat arti- i
) kel niet gaan. Doch zij die in dit artikel eene magtiging
vinden tot het onderzoeken van een wetsontwerp, welke
in taak, volgens hunne eigene verklaring, aan een ander lig- .
H chaani is opgedragen, lezen in het onderhavige artikel een ,
_' overdragt van magt geheel in strijd met de letter en den
ii geest van artikel 138. In één adem erkennen zn dat het
aangehaalde additionneele artikel tn delijke handhaving van ’
het bestaande voorschrnf`t en tevens eene nieuwe werkkring L
Y aan dat staatkundig ligehaam opent, eene werkkring waar- L
I van het bestaande niet gewaagt. I/Vn deelden deze ziens-
wnze niet en kunnen dit ook nu niet doen.
20. «Dat de oude orde van zaken al dat deed en ver-
* pligt was te doen, wat de nieuwe orde nog niet verniogt
te doen, al ging de Grondwetgever van het denkbeeld uit,
V dat de nieuwe het had moeten doen. ,
'
ä
l
I .
L
i"°`ï"~ I er _. .