HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 33

JPEG (Deze pagina), 699.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

4
l
231
ingevolge van een speciaal voorseliritt der Grondwet, wordt
slechts éénmaal aangetroffen. Het zgn twee zeer verschil-
lende zaken, zorgvuldig te onderscheiden. In het eerste
geval is het Koninklgk Besluit de eenige lastbrief, in het
-­ laatste de Grondwet.
VVenschelgk ware het geweest, dat de Commissie dit
, principe in al hare zuiverheid was blijven aankleven, gelijk
. zij het thans beleed in de volgende woorden: << zag de
Commissie echter dat art. 138 in, zij moest erkennen, dat
aldaar geene Staten volgens oude, maar Staten volgens
nieuwe keuze schenen te worden bedoeld. »
Hierboven hebben wg opgeteekend op hoedanige wgze
de leden der Commissie hun gevoelen kenbaar maakten,
vrolgker eenparigheid is niet denkbaar. Bg niemand scheen
twgfel te bestaan of in art. 138 de oude dan wel de nieuwe `
Staten schenen te worden bedoeld.
l- << De vraag werd gedaan: indien deze Staten de be-
doelde personen niet zgn, zgn dan wel de bevoegde
personen ?... >> de bevoegde personen! hier wordt eene be-
paalde roeping en opdragt verondersteld, van wien of van
l waar zal deze komen? Immers eeniglgk van uit art. 138Y
i zoo even zagen wg toch de Commissie, met het oog op
dat artikel, zich afvragenzof deze Staten wel den bedoelden
persoon, het bedoelde ligchaam, waren? het antwoord
luidde ontkennend, thans vraagt zg; aan datzelfde artikel
gewis; zijn deze Staten wel het bevoegde ligchaam? en.. .
de antwoorden zgn uiteenloopendlï Wvare de vraag ge-
steld : indien wg het bedoelde ligchaam niet zgn, zgn wg
dan wel een bevoegd ligchaam, of : aangenomen wij het
bedoelde ligchaam niet zgn, kunnen wij dan toch - des-
niettemin en evenwel nogthans, -»-- bevoegd geacht wor-
li
l