HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 32

JPEG (Deze pagina), 740.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

{Jr Y Y g
g ill)
i"; over te doen kennen, deze magtiging, zegt de Commissie,
Y is gegrond op art. 138 der Grondwet. Is dit denkbeeld
wel geheel juist en overeenkomstig het voorschrift der
V Grondwet, wanneer zij zegt: de Staten Provinciaal zullen
gehoord worden ? HetKoninkl§kBesluit-­ de Ministerieele
Missive ­- de circulaire van den Gouverneur zgn uit-
vloeisels, gevolgen van dit bijzonder grondwettig voor-
schrift. Dit artikel der Grondwet is alles afdoende, niets N
kan daar boven, ook niet eenmaal daar naast geplaatst
worden. Heeft de Commissie zich daaraan niet eenigermate
schuldig gemaakt, wanneer zg tot het besluit komt : wu
_ worden alzoo volgens Ifomozklgk Besluit gehoord op grond
van art. 138 der Grondwet? 1/Vu mogen het dan ook niet
ontveinzen , wh zouden gewenscht hebben dat dit Koninklijk
W Besluit wat minder op den voorgrond ware gesteld. Het
l is niet /smc/mms de circulaire van den Gouverneur; niet
j A·mc7».tens de Missive van den Minister; evenmin krcwïufms
een Koninklijk Besluit dat de Staten gehoord moeten
s. worden, dit vindt eeniglük en alleen plaats, lcmcháeozs een i
voorschrift der Grondwet. Men vergete nimmer de groote
W · invloed eertnds door Koninklüke Besluiten uitgeoefend -
l_ deze tg den zün niet verre van ons verwijderd -­ men wake
j dan tegen haarterugkeerl Dit Koninklük Besluit heeft
» dan ook groote invloed uitgeoefend op de beslissing der
Commissie, en dien ten gevolge der vergadering. Later
? · zullen wg het zien inroepen en in verband brengen met
een artikel van het reglement van magt en gezag en daarop
is, met voorbijzien van het grondwettig voorschrift een
F resolutie gebouwd in strnd met de grondwettige bepaling.
, Het hooren der Staten bn Koninklük Besluit was iets
zeldzaams, niettemin grondwettig; het hooren der Staten
ïg .
l
K
K
hs: rn -, ,...