HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 31

JPEG (Deze pagina), 716.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

” l
. 1
2H
dat de Provinciale Staten er op zullen gelieerd worden.
Dat ontwerp was door de Vergadering in handen der
Commissie gegeven. Hierover en hierover alléén behoor-
den de beraadslagingen der Commissie te loopen. Alles
j was hier beperkt, speciaal, is dit wel in ’t oog gehouden?
» Het kenmerkende van het commissariaal gemaakt wets-
I ontwerp was juist dat de Provinciale Staten, bedoeld bij
j art. 138 daarop moesten gehoord worden, ingevolge een
voorschrift der Grondwet, van geene der 40 of 50 wetten
waarvan de Grondwet gewaagd is dit bevolen, en toch
j lezen we hier slechts van een wetsontwerp uitvloeisel der
i thans vigerende Grondwet als bestond er geen verschil
hoegenaamd tusschen dit eene en al de overigen te za-
1nen genomen. deelen dit gevoelen niet en hebben
E hier boven onze zienswnze daaromtrent bloot gelegd.
{ (BQ het onder de stukken aanwezige Koninklüke be-
sluit van den 29 Jung ll. 110. 116 » aldus gaat het verslag
voort <<wordt de Minister van Binnenlandsehe Zaken, op
i grond van art. 138 der Grondwet gemagtigd dit ontwerp
j met de daarbü behoorende Memorie van Toelichting aan
i de onderseheidene Staten mede te deelen , ten einde deze
l in de gelegenheid zouden gesteld zgn hun gevoelen daar-
« over te doen kennen. 1/Vü worden alzoo volgens Koninklijk
besluit gehoord op grond van art. 138 der Grondwet. »
i wenschen hier een oogenblik stil te staan en bn het
teit door de Commissie vermeld en bn de gevolgtrekking
daaruit afgeleid.
‘ De Commissie gewaagt van eene magtiging des Minis-
l ters van Binnenlandsehe Zaken, bij Koninklgk Besluit tot
mededeeling van dit ontwerp aan de Staten, opdat deze
in de gelegenheid zouden gesteld zijn hun gevoelen daar-
i