HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 30

JPEG (Deze pagina), 701.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

t ii ‘l
{
i
;ï ze
omniddellük aan - ·,< werd de bedenking geopperd, in hoe-
_i ver Staten, dievolgens de vorige Grondwet zitten, be-
p voegd zün, om een Wretsontwerp te onderzoeken, hetwelk
g een uitvloeisel is der thans vigerende Grondwet. »
« Die bedenking in de eerste uwer vergaderingen ter
_ sprake gebragt, kwam uwe commissie te gewigtig voor, ·
p om er niet bn stil te staan. J a, zü meende dat uwe verga- I
dering juist op dat punt het eerst van consideratiën en i
advies zoude verlangen gediend te zün : dat nu het oogen-
blik elitair was, hierover in nader onderzoek te treden. »
Met veel juistheid bezigt de Commissie het woord: be-
zlcozkingen welke in de eerste vergadering ter sprake wer- l
den gebragt. Zü waren een gevolg van ’t voorstel van den
Voorzitter het onderzoek van dit Ontwerp commissariaal
te maken, een der leden opperde eenige bedenkingen te- E
i gen het in behandeling nemen van deze zaak. Dit gevoe­ {
‘ lêll WELS 11lGt Ill]. (l€11 VO1`lI1 V3.11 CGR VOOI‘SlZ€l VOOI'gG(.l.I‘2lg@I']
V CH VOI1d gGG1”l€ OI1d€I'St€l1HlIlg.
, De reden van deze onthouding wordt door de Commissie i
dadelük opgegeven; het oogenblik was toen nog niet dáár
om dit punt dadelijk te onderzoeken. Ook was dit ver- i
moedelük de bedoeling van den spreker niet, hü verlangde `
l slechts de aandacht der vergadering op dit zeer gewigtig i
{ punt te vestigen.
Van overwegend belang is de casus positio. Kan de be-
r denking, zoo als wg haar hier geformuleerd vinden, wel
gewigtig genoemd worden? Kon in deze Commissie wel
de vraag behandeld worden : of` de oude Staten bevoegd ‘
, V2I1‘(21l OGD WV(3lZSO1]ilW€1‘P té) 0l1(l.Gl‘ZO€l{G11 uitvloeisel (.l(3l' i
è thans vigerende Grondwet? Groot is het aantal zoodanige
E \'(ElLS()llt\'Cl'l)Cll, Vêlll SlO(7lIiLS CCD Cl.(3ZCl.` zegt ClC (;l'0I](lVGi..
§
ai
E
K. J
nb G- ee ~ e« N-~