HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 29

JPEG (Deze pagina), 683.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB


a
4
l
27
punt overgebragt, waar wij ons voorstelden de gevoelens
van anderen, betreffende de Woorden: de Provinciale Sta-
ten zullen gehoord worden, veer zooverre zg van de onzen
verschillen, op te geven en nader te onderzoeken. `Wü ma-
i ken hiervan te gereeder gewag wijl wij ons vleäen dit ge-
l deelte van ons geschrüf daardoor ook minder te zullen zien
l uitdeüen. Ook achten wg het eene gelukkige omstandigheid
eene opsomming dier bedoelde gevoelens voor ons te zien
in het Rapport der Commissie benoemd door de Provin-
ciale Staten van Zuid-Holland dd. 3 J ulü ll. no. 5, ten
einde der vergadering te dienen van consideratiën en advies
S op het Ontwerp der Gemeentewet.
mogen niet betwijfelen of al de bewnsgronden ten
gunste van het stelsel, dat de thans bestaande Provinciale
Staten bevoegd waren om gehoord te worden op de Ge-
meentewet, hetzü op grond van art. 138 der Grondwet,
lietzü op grond van art. 18 van het Reglement van Magt en
Gezag niet slechts van gewigt zün , maar ook de gewigtigstc
welke aangevoerd konden worden. Onze partijdigheid is
dan tegen alle verdenking gewaarborgd, zoodra wg slechts
· al de dáár gebezigde argumenten geheel getrouw, zooveel
mogelijk letterlnk, opgeven. Aan de bij het Ontwerp ge-
voegde Memorie van 'foelichting toch kunnen wü ditmaal
niets ontleenen.
De Minister van Binnenlandsche Zaken vermoedt niet
eenmaal dat er twüfel kan bestaan omtrent den in art. 138
i bedoelden persoon, veelmin over zijne bevoegdheid. Zoo
l ver kan vooringenomenheid met eigene zienswüze vervoe-
ren. Nogmaals zijn wij gelukkig eene reeks van tegenwer-
pingen voor ons te zien liggen.
­· Al rlatlelijk >, aldus vangt het lomerloeldcr R2l·]l]lf>l`l
l
3 ‘
l