HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 28

JPEG (Deze pagina), 633.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

i
26
Eg Z
1 heele land uit, en alle de Steden en Dorpen ZZ1l1ltä1lgC··
. nomen maken wederom het geheele land uit. Maar het
A voorwerp van de onderscheidene vertegenwoordigingen is
J onderscheiden; de nationale vertegenwoordiging dient voor
i nationale belangen , de provinciale vertegenwoordiging
voor provinciale belangen, de plaatselüke vertegenwoor­ l
_ diging voor plaatselnke belangen. » ä
Doch men verlieze niet uit het oog dat art. 138 der
Grondwet de Provinciale vertegenwoordiging hoort, op
een ‘»Vetsontwerp van ’t overwegendst belang, en dat, zal
' dit voorschrift eenige beteekenis hebben en behouden, in _
dit exeeptionneel geval, de Provinciale Vertegenwoordi­ g
ging getrokken wordt i11 de behandeling van nationale
belangen. Daartoe evenwel kon de medewerking van de
OU.(il.€ orde V2I11Z2],1{€H-110Cll St3«1]€11·G'C11GT3.3.1 11OCh Siiäitêll
i Provinciaal-~worden verlangd, daartoe konden niet be-
i I voegd worden geacht. Dit is nimmer de bedoeling van de
U ()11i·VGl'PCYS, VOOI`S1ZG11€1'S 911 2l2`l111lGH1@1`S (l.CI‘ V€l`111CHW(.1€
t Grondwet en dus van art. 138 geweest.
1Vü komen alzoo tot het resultaat, dat de Grondwetge­
i ver immer de Provinciale Staten, omschreven in art. 123, V
' op het oog heeft gehad in art. 138, nimmer de oude Staten. g
`
IH. “
i
E `Welke uitlegging is aan art. 138 der Grondwet door i
- [ 7ll1(lOl`GH g€g@V(311?
{ De behandeling der beide voorgaande punten heeit om
l reeds meermalen op het terrein van dit derde en laatste P
K §
5
‘ l
li
i
G · `
~< l
tv. i “__ _, ____g_