HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 27

JPEG (Deze pagina), 703.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

i
2

j 25
· kunnen nogthans om redenen van Staat niet zoo maar
[ dadelük ontbonden verklaard worden. Na de aanneming
·e der gewijzigde Grondwet zijn evenwel niet meer bevoegd
de Kieswet, door de vernieuwde Grondwet bedoeld, te
helpen maken. Daarom is een overgangsmaatregel van
[ noode, een voorloopig kiesreglement moet vervaardigd
ij worden, de nieuwe Kamers zullen, in voldoening aan art.
j V. n°. 1 der additionneele artikelen, zich allereerst en onver-
i wglcl bezig te houden hebben met het onderzoek der inge-
diende Kieswet.
Herhaaldelük kwamen hier de woorden voor van volks-
[ vertegenwoordiging, vertegenwoordiging en kiesstelsel, al
wat van het eerste wordt gezegd is ook toepasselijk op het
K tweede, ’t welk in den meest omvattende beteekenis van ’t
woord moet verstaan worden. Bovendien beide zün loten
1 van een en hetzelfde Kiesstelsel, dat, wü zagen het hier-
‘ boven, dadelük sterven moet, al wat van de vertegen-
woordiging der Staten­Generaal is gezegd, is dan ook toe-
I passelük op de vertegenwoordiging der Staten Provinciaal.
Men veroorlove hier, tot bevestiging van dit denk-
_ beeld en· in navolging van het collective Ministerie, in na-
volging van den individuëelen Minister van Binnenlandsche
” Zaken eenige woorden aan te halen uit de : Büdragen tot
de Huishouding van Staat deel VIII. blz. 395.
<< Volgens de Gemeentewet is de vertegenwoordiging in
de eerste plaats nationaal, in de tweede plaats provinciaal,
in de derde plaats locaal. De nationale vertegenwoordiging
vloeit voort uit de provinciale, en de provinciale vertegen-
woordiging uit de locale. Ilet is wüders een en hetzelfde
regt van vertegenwoordiging in alle de gestelde gevallen.
want alle de Provinciën zamen genomen maken het ge-
l
.__ 1 Mwà, I ( _ A, ,4 _