HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 25

JPEG (Deze pagina), 697.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

l Y WW " .
| i
` l
i
l
K
daartoe de beginselen dezer gewüzigde Grondwet al dade~
lijk in uitoefening moeten worden gebragt; dat er alzoo '
onverwijld eene Kieswet moet worden ontworpen, over-
wogen, aangenomen, uitgevaardigd; dat clctcwtoe evenwel
de medewer/sing van de thans bestaande vertegenwoordi-
ging niet/can worden oe1·Zcm_qrZ;
en dat er daarom een overgangs-maatregel noodig is,
strekkende om aanstonds nieuwe kamers te doen kiezen,
die, gekozen, opgekomen, en geopend znnde, zich in vol-
doening aan het art. V. n° 1 der additionneele artikelen, het
ctliereerszt zullen kunnen bezig houden met de voor te stel~
len kieswet. »
« Het thans bestaande stelsel van verkiezing der (quasi)
vertegenwoordigers van het volk wordt door het aanne-
men der gewüzigde Grondwet geheel gesloopt; het spreekt
wel van zelf, dat de vertegenwoordigers, naar dat vernie- i
tigde stelsel gekozen , die slooping niet kunnen overleven. » A
<< De rede bragt dus mede, hetgeen de Commissie
daarom dan ook voorstelde, dat op den dag zelven der afï
kondiging van de gewijzigde Grondwet beide de tegenwoor
dige Kamers der Staten-Generaal ophouden te bestaan. »
« De Regering zoude dit zuivere denkbeeld gaarne zni
·’ ver hebben bewaard; maar de bedenking der mogelükheid
dat er tusschen dat oogenblik der afkondiging van de ge--
wijzigde Grondwet en het oogenblik der opening van
de nieuw verkozene Kamers, iets zoude kunnen gebeuren,
dat óf het onverwüld te zamen komen , óf het dadelük te
zamen roepen der Kamers vorderde, heeft de Regering
de verpligting opgelegd, om deze oude Kamers beschik-
baar en daartoe in wezen te houden, tot op het oogenblik
zelf, waarop de nieuwe zullen ziïn geopend. Uit dat oog-
J
E-;
l