HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 24

JPEG (Deze pagina), 703.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

W V wv Y lr
F l
L ä
‘ 22
_ worden, waarheen Hunne Edel Mogenden de oogen wen-
den, lezen zg : dadelnk sterven! De vertegenwoordiging,
i zonder grondslag, is vervallen verklaard, zal en moet
vallen". zoodra men haar niet meer van noode heeft en
" missen kan. De uitzondering mag niet ten regel gemaakt
worden, de Ministers bieden een vinger aan, maar laten
zich de hand niet nemen. De vertegenwoordiging kan geen
vol leven meer genieten , zü zal in haar levensloop worden
gestuit, haar levensdraad zal worden afgesneden zoodra
men haar missen kan, te weten : zoodra het eenig moge-
' lijke kiesstelsel zal gewerkt hebben en de vertegenwoor-
diging tot eene waarheid zal hebben bevorderd.
4 Niettegenstaande al het onbetameliike en onhebbelüke,
A aan waanzin grenzende , der uitdrukkingen , bevatten deze
woorden toeh een groot principe, hetwelk met loifelüke
vasthondenheid is verdedigd en aangekleefd, staande de
deliberatien over de wüzigingen en veranderingen... en
i _ ook na de afkondiging derpvernieuwde Grondwet? Dat
i zullen we later zien.
Hier boven lazen we , dat het Ministerie het redemazfigc
van dit principe vroeger reeds betoogd had, dat redema­
tige treft 1nen aan in de Memorie van Toelichting, betrek-
kelük het Ontwerp van Vïet nv. XH., ad. art. 6 (officiëele E
uitgave) der additionneele artikelen, en ad. art. 1 van het
voorloopig Kiesreglement, alsmede in de Memorie van
Beantwoording bl. 42 en 43 (offieiëele uitgave) : Dat re-
dematige wordt aldus betoogd.
<< De Commissie » te weten de Maartsohe << heeft gevoeld,
en de Regering stemt met haar in, dat er, na het aannemen
der gewijzigde Grondwet allereerst moet worden gezorgd
«.·<»«»i· de v<«i·1<ieziug <le·z<·r nieuwe v<·i·tegenwoordiging, en
K
N? e r.nn.n . W,.