HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 21

JPEG (Deze pagina), 665.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

‘ i
V

tl
l
2
' 19
redenen als het doel der wijzigingen, in het lV<'*‘ hoofd-
stuk voorgesteld, aangevoerd. U
« Vooreerst : aan het hoofd der Provincie en Plaatselijke
Gemeente eene wezcazlq/ca vertegenwoordiging der burgerij
llê bfêllgêllg >>
« Ten anderen: de kiemen te leggen eener zoodanige in-
rigting der Provinciale en Plaatselüke Regeringen, dat zü,".
tevens, in algemeene belangen, geschikte werktuigen van
het Rüksbestnur znng »
·<< Ten derde : den Rükswetgever te verpligten, dat hij
volgens deze beginselen de Provinciale en Plaatselijke Ge-
meente­ligehamen formere , en alzoo voor de ho ofdleden van
den Staat, in harmonie met het geheel, een stelsel en eene
zekerheid van regt scheppe, die tot hiertoe ontbraken. >,
In andere woorden verklaart de Maartsche Staats­com­
missie. '
Vooreerst : aan het hoofd der Provinciën bestaat eene
ïiczfieve vertegenwoordiging der burgerü;
Ten andere : de Provinciale Regeringen zijn ongesc/n'l·z'«·
werktuigen van het Rijksbestuur;
Ten derde : in harmonie met het geheel, moet voor d<·
Provinciale ligchamen een stelsel en eene zekerheid van
regt geschapen worden, die tot hiertoe ontbraken.
Kan het nu wel immer de bedoeling geweest zgn van
art. 131 der Maartsche Staats­commissie eene fictieve ver-
tegenwoordiging der burgern, een ongeschikt werktuig van
het Rüksbestunr, een ligchaam zonder stelsel en zekerheid
van regt, te willen hooren? Voorzeker niet! want zoodanige
vertegenwoordiging, -- zoodanig instrument - zoodanig
ligehaam ~ kan slechts leugen , onzin, nogmaals leugen en
wanklank voortbrengen.
4
ll
._ in .... M 4