HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 20

JPEG (Deze pagina), 654.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

l
1 8 '
ven nader toe te lichten. Wel is waar erkennen wij, dat
de eenige ofliciëele uitlegging der Grondwet door deze, en
deze alleen, kan` gegeven worden, doch de geschiedenis
der Grondwet zal voorzeker nog dikwerf geraadpleegd
worden wanneer er verschil omtrent de uitlegging bestaat.
En te regtl deze geschiedenis verklaart de bedoelingen
van den Grondwetgever, zoowel van hen die de wijzi-
gingen en veranderingen hebben voorbereid als van hen
die ze hebben voorgesteld en verdedigd, in gevolge van
welke toelichtingen de vernieuwde Grondwetis aangenomen.
YVQ komen alzoo tot het resultaat, dat de gezonde zin van
art. 138 medebrengt, dat uitsluitend de Provinciale Staten
omschreven in de voorgaande artikelen zullen gehoord
worden op de Gemeentewet; dat hier de regel toepasselijk
is : inclusie unius est exclusio alterius, dat is : de Provin-
ciale Staten bedoeld bij art. 127 der oude Grondwet mogen
niet gehoord worden.
ll.
Wi elke was de bedoeling van den Grondwetgever?
Reeds in het: Ontwerp eener gewnzigde Grondwet her-
vinden we ons art. 138 het komt daar voor als art. 131.
De Maartsche Staats-commissie gewaagt van: Placitselqbte
Glemeenzfe-Besturen, het eerste woord is als overbodig weg-
gevallen. Ook wordt daar het ouderwetsche : by de Wiet
aangetrofïen, hedendaagsch lezen we in de Grondwet door
de Wet. Overigens komen beide artikels letterlük overeen.
ln het: Rapport aan den Koning worden de volgende drie

x