HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 18

JPEG (Deze pagina), 709.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

.. """"‘"‘ ""i^""”"`"‘” ^``‘ ’"`"'"‘ `W" ‘ ‘ i ' e i i i
. Ill
zijn van art. 123. De thans vereenigde Provinciale Staten _
zijn niet de bg art. 138 bedoelde persoon, mogen dier-
lialvc niet krachtens evengemeld art. gehoord worden.,
zij mogen zich evenmin daarop doen hooren. »
De Provinciale Staten hebben in art. 138 eeniglgk een
lastbrief aan de toekomstige vergadering gelezen, wg zien
in dit Grondwettig voorschrift iets meer, te weten eene
exceptie en deze is gerigt aan de Provinciale Staten der
Grondwet van 1840.
In gevolge de vertraging welke de uitvoering van art. V.
der additionneele art. heeft ondervonden, bestaan er thans
tweeslagtige Provinciale Staten, die gezegd : van 1840 en
die : van 1848. De voorschriften der beide Grondwetten
werken te zamen. Zamengesteld ingevolge de voorschrifï g
ten der _Grondwet van 1840, worden de Provinciale Staten
nog beheerscht door de Reglementen van 1825. In art. 18
van het Reglement van Magt en Gezag van de Provinciale
Staten van Holland wordt onder anderen bepaald, dat:De
' deliberatiën van de Staten omvatten alle de onderwerpen
welke aan dezelve bg Koninklgke Besluiten zgn opgedra-
gen. Zoo als liet daar is liggende, is dit voorschrift alles
omvattende, en onbeperkt.
De vroegere wgzigingen in de Grondwet hebben geen
invloed uitgeoefend op dit art. het tegenovergestelde heeft
plaats i11 de laatst ingevoerde veranderingen der Grondwet
van 1848. In een nieuw art. draagt zg eene speciale last
op aan een speciaal ligchaam. Aan de door haar daarge-
stelde, aan de door de ingezetenen onmiddellgk gekozene
Provinciale Staten, zal de door haar voorgeschrevene Ge-
meentewet onderworpen worden. Zij zullen daarop gehoord
worden. Geen ligeliaain ter wereld, hoe ook genaamd, al