HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 17

JPEG (Deze pagina), 712.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

E
ä
15 3
te zamen het nieuwe kiesstelsel omvattende, in de eerste
zitting der Staten-Generaal, volgende op de afkondiging `
der veranderingen in de Grondwet zullen worden voor-
gedragen. Na al het gebeurde -­ na al het geschrevene
en gezegde verwachtte men deze voordragt in de eerste
dagen, weken of maanden dier eerste zitting en thans zgn
wij tot de laatste weken en dagen genaderd en nog kennen
wg slechts twee dier ontwerpen .... de wetten bestaan nog
niet! X/Vat wordt er intusschen van de moreele invloed,
magt en gezag, van die ligchamen welke slechts met eene
züde draadje aan de Grondwet zün gehecht, ’t welke hoe `
eer zoo liever, overeenkomstig de voorschriften der Grond-
I wet, moet afgesneden worden? De Provinciale Staten van
Znid­Holland hebben niettemin geoordeeld, dat zg niet
slechts geregtigd en bevoegd waren haar advies op dit
ontwerp van Gemeentewet uit te brengen, maar ook dat
zij daartoe verpligt werden ingevolge het nog van kracht
zijnde Reglement van Magt en Gezag. Later zullen we de
opgegeven gronden beschouwen, wij hebben thans eeniglijk
het feit vermeld, alvorens tot een nader onderzoek van _art.
138 over te gaan. VVant nadat we aangetoond hebben, dat
de Staten in dat art. vermeld niet de laatstelük vergaderde
Staten waren, nadat we gezien hebben dat dit gevoelen
i door de Commissie is beaamd, ’t welk later ook door de
Vergadering is gedeeld-zoude men welligt in den waan
kunnen verkeeren, dat nu het pleit was beslecht en dat
t aan den Minister zoude zün geantwoord : « het is krach-
tens art. 138 der Grondwet dat g§ ons meent te moeten
hooren op uw wetsontwerp, doch de Provinciale Staten
van Zuid­Holland zün van oordeel dat dit art. toepasselijk
is op die Provinciale Staten welke een uitvloeisel zullen
i
tl
jl
ll
a
1