HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 15

JPEG (Deze pagina), 704.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

l
I
1
. 1
13 j
ziet het, een wei11ig langzaam , zegt 111e11, ’t is 1raa1·; i
1naar tocl1 de beurt komt ook 212111 de Provinciale Staten, 8
om gehoord te worde11 op de Gemeentewet : veertie11 da- `
gen worden daarvoor aangewezen. -­­ Tijds genoeg 0111
de onrüpheid te zie11 e11 de smakeloosheid te proeven, de
smakeloosheid der Zuider vrucl1t in ’t Noorden overge-
plant. Wellxe invloed zullen de laatst bedoelde adviezen
op de denk- en handelwüze van den Minister uitoefenen?
Dit is welligt ten deele afhankelük te stellen van hare
innerlijke waarde, doch grootendeels van de moreele magt
van hen die gehoord zijn. W'ie moesten, volgens art. 138
der Grondwet, gehoord worden, - wie gehoord?
Het vermelde art. 138 is het eerste van afdeeling IH.,
van hoofdstuk IV., der Grondwet hetwelk l1a11delt: wm
de Provinciale Smzm en de Gameeazáe-Besh¢o·e71. Beide eerste
afdeelingen gewagen va11 de zamenstelling en Vüll de magt
der Provinciale Staten. De III. afdeeling voert eeniglijk
tot opschrift : van de Gemeente-Bastmum. WVanneer nu daar
melding wordt gemaakt V311 de Provinciale Staten, dan
zullen we de beide voorgaande afdeeli11ge11 behooren te
raadplegen om te vernemen welk grondwettig staatslig­
chaam onder deze benaming wordt bedoeld. 1Vü zullen
ons intusschen wel n1oeten wachten niet mis te tasten e11 ,
in stede der thans vigerende Grondwet te raadplegen, die
van 1815 of 1840 11111&1'1(16l1 te nemen. Deze dwali11g zoude
tot grove misleiding voeren. Art. 123 -- het lm art. Válll
de 1’*"’ afdeeling van ’t IH. hoofdstuk -­l1oudt i11 : De lede11
der Provinciale Staten worden voor zes jaren, onmiddellijk
door de i11gezetene11, bezittende de vereischten i11 art. 7 G
_ verineld, naar de bepalingen der wet gekozen. ~­-Dehelft
dier leden treedt 0111 de drie jaren af
1
El
'1
1
J .