HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 14

JPEG (Deze pagina), 639.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

, Y `§°",`IvTY<­-_`
l
x
e
il
` 12
fl _
l gelieerd, door de l«Vet geregeld, met inachtneming der
l voorschriften, in de volgende artikels vervat. »
` WVQ meenen ons onderzoek o11der drie hoofdpunten te
kunnen brengen :
10. Wat is de gezonde zin der woorden door de Grond-
wet gebezigd?
20. WVelke was de bedoeling van den Grondwetgever?
30. Welke verklaringen zün daaraan door anderen ge-
G geven?
A I.
p WVat is de gezonde zin der woorden door de Grondwet
gebezigd?
De zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der Ge-
meente-Besturen worden, 1net inachtneming der voor-
schriften in de volgende artikels vervat, door de `Wet ge-
, regeld, nadat de Provinciale Staten zgn gehoord.
0 De vrucht van veeljarige overpeinzing is rüp en ontvalt
den boom. lVie kent beter dan de Minister van Binnen-
landsche Zaken de algemeen erkende behoefte aan het
nieuwe kiesstelsel? is niet door hem gezegd : geen ander
p dan onmiddellüke verkiezingen zün meer mogelük? Terwül
i hü en zoo vele anderen met hem, tot vervelens toe, van
opbouwen spraken, ontleende hü aan natuur en kunst bei-
de, de beelden van vernieling. Dan eens moest het kies-
stelsel Hlêt Wortel en tak uitgeroeid worden, dan weder
gewaagde hü van sloopen. Dat ontwortelen en sloepen kan
alleen plaats vinden door iets anders in plaats te stellen,
daarvan is hü‘ de aannemer en leverancier. De Ministerraad ­
ontvangt het gewrocht en beziet liet, de Staatsraad her-

ll
_` J