HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 13

JPEG (Deze pagina), 699.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

1
l
1
1

° ll 1
1
het stelsel van bezuiniging worden ingevoerd en `t tädelijk l
ministerie wordt daartoe tot een definitief en homogeen
_ ministerie verheven. Ook de portefeuille van Binnenland-
sche Zaken blüft in dezelfde handen. Reeds bevat dit, zoe
al niet de drie belangräkste en noodzakelükste wetsont-
. werpen, waarvan de Grondwet de aanbieding vóór andere
H en binnen beperkte tädsruimte heeft voorgeschreven -
dan toch de meest omvattende, de meest benoodigde aan-
teekeningen en opgaven, tot het ontwerpen van een nieuw
kiesstelsel benoodigd.
Hier boven vermeldden we eene circulaire van den Gou-
. , verneur van Zuid­Holland dd. 22 J unij, waarbij aan de
leden der Provinciale Staten de inhoud eener Ministerieele
Missive dd. 20 J unü wordt medegedeeld berigtende, dat
bü een Koninklük Besluit dd. 19 Junü aan Zhne Excel-
lentie den Minister van Binnenlandsche Zaken magtiging
is verleend tot mededeeling van een Ontwerp van Ge-
meentewet en daarbü behoorende Memorie van toelichting,
ten einde HH. EE. GG. AA. in gevolge art. 138 der
Grondwet te behooren. Langs deze administrative trap
zün wü dan op een bepaald terrein gevoerd. Het is inge-
p volge art. 138 der Grondwet dat de Staten gehoord wor-
den. Dit terrein wel te leeren kennen, het voorschrift in
het aangehaalde art. vervat wel te verstaan is onze eerste
behoefte. Deze taak sehünt zeer eenvoudig, slechts een
I eenig art. der Grondwet is door den hïinister aangevoerd.
Daarin - en daarin alleen - zullen we vinden wat de
Grondwet aan de Staten oplegt.
Dat art. luidt als volgt :
­·< De zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der Ge-
meente-Bestnren worden, nadat de Provinciale Staten zii 11
1
.
1
l1
1
{