HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 12

JPEG (Deze pagina), 644.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

l
iv
l
ä
De levensgeschiedenis van wetsontwerpen, alvorens zü F
tot den rang van wetten zün verheven, is onderling zeer
verschillend. De gewigtigste zaken ontmoeten soms de min-
ste bezwaren, want zu zün niet alleen sints lang overdacht,
besproken en behandeld, maar juist het overwigtige be-
lang gedoogt niet aan kleine belangen het oor te leenen. I ,
Het ploegen en wringen hoort daar althans niet t’ huis.
Het mindere moet voor ’t meerdere wüken.
Met wellust en zelfvoldoening tevens heeft de Minister _
herdacht, niet slechts wat hü heeft bügedragen tot sloo-
' ping van ’t voorleden maar ook tot daarstelling van ’t thans
W bestaande. Thans heeft hg een ruim veld.
i De administrative voorschriften der oude Grondwet zün
omvergehaald, eenige weinige bakens zun door hem en
züne vrienden in nieuwe grondwettige bodem geplant om
ten eeuwigen dage, als zoo vele palen boven water te blu-
* ven staan, en tot herkenningteekenen te dienen. Wat de K
oppositie-man afkeurde, wat hü wenschte, is immers over-
bekend. Als lid der Tweede Kamer, als lid der Maartsehe
Staatscommissie, als lid van ’t tüdeluk ministerie heeft hij
deze gevoelens tot eene hooge mate van rüpheid gekoes-
terd, hu heeft ze verdedigd voor eenen Eerste, Tweede
en Dubbele Kamer, eigene stelselmatige overtuiging heeft
hem over anderer overtuiging doen zegevieren. Nu is de
Grondwet gewijzigd, veranderd, vernieuwd, nog moet
l
` {