HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 10

JPEG (Deze pagina), 717.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

· . . f 'TW iiii E
|i
ll
r , 8
tl
leeren, welligt met schade en schande, van hoe groot
nl belang het is kundige en eerlgke lieden te benoemen. In-
dien het waar is, dat de geest der natie door de vroegere ‘
Grondwet is uitgedoofd, in de Gemeente zal de natie
i het eerst op nieuw bezield worden. Het heil van ons lieve
vaderland hangt af van de Gemeentewet, deze is de hoek-
steen van ons maatschappelgk bestaan, inzonderheid van {
het geheele kiesstelsel; en daarop van wege het Hooger K
Bestuur gehoord te worden en dan nog te zwggen, het
ware te veel gevergd. VVie kon dit verlangen en bedoelen?
van groot nut kan het hooren der Staten zgn. Wat de
vruchten der beraadslagingen elders mogen geweest zgn,
is ons onbekend gebleven, doch, met het oog op het Rap- `
port~der Commissie, op het advies der vergadering der
Provinciale Staten van Zuid-Holland herhalen wg de ver-
klaring : de bemoegingen der Provinciale Staten kunnen
goede vruchten voortbrengen. Eenmaal het gevoelen door
g de Commissie omhelsd zgnde, dat het uitsluitend terrein
van art. 138 der Grondwet niet het onze kon zgn, dat
wg elders onzen lastbrief moesten zoeken; eenmaal deze A
eerste der algemeene beschouwingen door de vergadering
gedeeld zgnde, achtten wg de eer der vergadering gewaar­·
i borgd. Ook dan wanneer de WVetgever het gevoelen van
den Minister van Binnenlandsehe Zaken niet deelt omtrent
de bedoeling van art. 138, ook dan deelt de vergadering
der Staten van Zuid-Holland niet in dezen smaad.
Naar gelang wg in ons onderzoek vorderden, werd
onze overtuiging inniger en levendiger. Onze taal is die
der overtuiging, wg bezigen noeh het vermoegende : naar
het ons toeschgnt; noch het niet minder overbodige : naar
1 onze wijze van zien. Men neme daar geen aanstoot aan,
lc