HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 451.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

ë


harer nieuwe inkomende leden. en beslist de ge-
ji schillen, welke aangaande die geloofsbrieven of
de verkiezing zelve oprijzen.
94«. Elke Kamer benoemt haren griffier uit
jj haar midden.
95. De Staten­Generaal vergaderen ten minste
eenmaal ’s jaars.
Hunne gewone vergadering wordt geopend op
den derden Maandag in September.
De Koning roept de buitengewone vergadering
ä bijeen. zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt.
96. De afzonderlijke zittingen der beide Kamers
en even zoo de vereenigde zittingen, worden in
het openbaar gehouden.
jl De deuren worden gesloten, wanneer een tiende
gedeelte der aanwezige leden het vordert of de
. voorzitter het noodig keurt, -=
De vergadering beslist, of met gesloten deuren
zal worden boraadslaagd.
Y Over de punten, in besloten vergadering be-
handeld, kan daarin ook een besluit worden ge-
nomen.
97, De Staten­Generaal bij overlijden des Ko-
Q. nings of bij afstand van de Kroon niet vergaderd
zijnde, vergaderen zonder voorafgaande oproeping.
K Deze buitengewone vergadering wordt op den
vijftienden dag na het overlijden of na den afstand
geopend. Zijn de Kamers ontbonden, dan vangt
deze termijn aan van den afloop der nieuwe ver-
kiezingen.
98. De vergadering der Staten-Generaal wordt
in vereenigdc zitting der beide Kamers, door den
Koning of door eene commissie van zijnentwegc,
geopend. Zij wordt op dezelfde wijze gesloten,
wanneer hij oordeelt, dat het belang van het
" Rijk niet vordert, de vergadering langer bijeen
§ te honden.
De gewone jaarlijksehe vergadering blijft ten
i minste twintig dagen bijeen, tenzij de Koning
gebruik make van het regt, in art. 70 omschreven.
99. Bij ontbinding van eene der Kamers of
i