HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 459.19 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

ë

6

Als verdere schadeloosstelling wordt hun toe-
gelegd eene som van f 2000 ’sjaars,
88, Niemand kan tegelijk lid der beide Ka-
mers zijn,
; 89. De hoofden der ministeriële departementen
j hebben zitting in de beide Kamers. Zij hebben
j alleen eene raadgevende stem, ten ware zij tot
j leden der vergadering mogten benoemd zijn.
7 Zij geven aan de Kamers, hetzij mondeling,
j hetzij schriftelijk, de verlangde inlichtingen, waar-
j van het verleenen niet strijdig kan worden ge- jij
. oordeeld met het belang en de zekerheid van het
I Rijk, de koloniën en bezittingen van het Rijk in
f andere wcrelddeelen.
l Zij kunnen door elke der Kamers worden uit-
l noodigd, om te dien einde ter vergadering te-
gcnwoordig te zijn. ­
i 90. De Tweede Kamer heeft het regt van on- ä
i derzoek (enquête), te regelen door de wet.
91. De leden der Staten­Generaal kunnen niet V
5 te gelijk zijn leden of procareungeneraal van den
j Hoogen Raad, noch leden van de rekenkamer,
Q noch Commissaris des Konings in de provinciën,
noch geestelijken, noch bcdienaren van de gods- E ii
{ dienst.
Krijgslieden in werkelijke dienst, het lidmaat­ i
i schap van eene der beide Kamers aanvaardende,
zijn gedurende dat lidmaatschap van regtswege
Q op non-activiteit. Ophoudende lid te zijn, keeren
i zij tot de werkelijke dienst terug.
De ambtenaren, die ter verkiezing voorzitten,
zijn binnen het district, waar zij voorzitten, niet
benoembaar. _ _
Leden der Staten­Generaal een bezoldigd Staats-
ambt aannernende; of bevordering in de Staats-
dienst verwervende, houden op leden der Kamers [
E te zijn, maar zijn dadelijk weder verkiesbaar.
92. Dc leden der Kamers zijn niet geregtelijk
vervolgbaar wegens de adviezen, door hen in de 'Q
vergadering uitgebragt.
> 93, Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven
i i