HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 440.91 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

5
Daarom geven wij hier de bedoelde
artikelen, alsmede de Kiestabel.
De Gnonnwnr zegt in art.:
82. De leden (der Tweede Kamer) stemmen,
elk volgens eed en geweten, zonder last van of
ruggespraak met hen, die benoemen. i
83. Bij het aanvaarden hunner betrekking leg-
gen zij, ieder op de wijze zijner godsdienstige
gezindheid, den volgenden eed of belofte af:
,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Grondwet.
,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig l" (,,Dat
,,bel0of ik !")
Alvorens tot dien eed of belofte te worden
toegelaten, leggen zij den volgenden eed (verkla-
ring en belofte) van zuivering af :
,,Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid van
,,de Tweede Kamer der Staten-Generaal te wor-
,,den benoemd, direetelijk of indireetelijk, aan
ngeene personen, hetzij in of buiten het bestuur
¢· ,,onder wat naam of voorwendsel ook, eenige giften
,,01 gaven beloofd of gegeven heb, noch beloven
,,oi` geven zal.
,,Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoege-
"naamd in deze betrekking te doen of te laten,
‘ ,,van niemand hoegenaamd eenige beloften of ge-
` ,, schenken aannemen zal, directelijk of indirectelijk.
,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (,,Dat
I ,,verklaar en beloof ik !")
L i Deze eeden (beloften eniverklaring) worden af-
, _ gelegd in handen van den Koning, of in de ver-
‘ gadering van de Tweede Kamer, in handen van
L ' den voorzitter, daartoe door den Koning gemagti gd.
L 84,. De voorzitter wordt door den Koning bc-
· noemd voor het tijdperk eener zitting, uit een
C door de Kamer aangeboden opgave van drie leden.
S5. De leden genieten, tot vergoeding der
­ reiskosten. eens, heen en terug, voor elke zitting
1 zoodanige som, als naar de afstanden door de wet
· zal worden geregeld. -