HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 434.14 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

Bij de hooge belangstelling, welke de
binnenlandsche politiek en alles wat
daarmede in verband staat, bä ons
publiek ondervindt, bestond er drin-
gende behoefte aan eene kaart, gelijk
wij de eer hebben hiernevens aan. te _
bieden.
De vertegenwoordiging des volks i
in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal is het groote draaipunt der
politieke beweging, - de verdeeling
des lands in hoofdkiesdistrioten en
de wijze waarop zich de volksstem
in de respectieve districten uitspreekt,
eene aangelegenheid, die belangstel-
"" ling inboezemt aan elke pcwtä, hoe
zij zich ook gelieft te noemen, of hoe
zij door andere partijen genoemd wordt.
Het overzicht van den omvang en
de ligging der kiesdistrioten en van
de vertegenwoordiging des volks over
het geheele land, blijven vaag en
»onbestemd," zoo lang men het een
en ander niet door afteekening en
j kleur, - met andere woorden, zoo
lang men die niet in kaart voor oogen
heeft.
Ongetwijfeld heeft men aan het
ministerie van binnenlandsohe zaken
eene kaart van Nederland, verdeeld
in kiesdistricten; zeer zeker weet de