HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 403.99 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

ar. vv. r_,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,~,,2;,`s..-,,...,.•.,,,,_,__,,..a ..1,.. ._.,,. ._,. ;,., rz.; V __ di Qgfï, TE _ . M
1
21
door den Minister van Binnenlandsehe Zaken,
die, zoodra zich een der in de artt. 104, 108
en 109 bedoelde gevallen voordoet, daarvan door
» het bureau van stemopneming der hoofdplaats
van het kiesdistriet wordt vernietigd.
­ i 111. De tot lid der Tweede Kamer benoemde
, legt, nevens zijn geloofsbrief, aan de kamer over:
T een uittreksel uit de geboorteregisters, bij gemis
daarvan eene acte van bekendheid, waaruit tijd
{ en plaats zijner geboorte blijken, en eene door
i hem zelven af te geven verklaring, vermeldende
i alle openbare betrekkingen, die hij bekleedt.
Q 112. De artt. 95 en 97 zijn op de leden der
Tweede Kamer van toepassing.
114. De helft van de 1eden`der Tweede Kamer
V treedt om de twee jaren af,
, De rooster hunner aftreding wordt vastgesteld
, bij de in art. 99 bedoelde tabel.
~ 115. Bij ontbinding van eene der kamers of
van beide, begint de rooster van aftreding telkens
1 op nieuw te werken, voor de Eerste Kamer over
i twee jaren, voor de Tweede over één jaar, te
beginnen met den eerstvolgenden derden Maandag
in September.
116, Het lot bepaalt den tijd, waarop elk lid
der kamers naar den rooster aftreedt, zoo verre
deze dien tijd niet zelf heeft aangewezen.
{ 117. Die ter vervulling eener, buiten den bij
den rooster bepaalden tijd opengevallene plaats
i tot lid der Eerste of Tweede Kamer is verkozen,
l treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens
plaats hij is verkozen, moest aftreden.
k.
1
1

1
u
1
·
1
1
1
I
e