HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 469.46 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

l
20
den voorztttcr en een der stemopnemers geteekend
afschrift van het in art. 67 bedoelde proces­verbaal.
Het zendt hem, is hij bij herstemming gekozen.
afschrift zoo van het verbaal dat na de eerste ’
stemming, als van hetgeen na de herstemming
is opgemaakt. Dit afschrift strekt deu benoemde ‘
tot gcloofsbrief. .
106. De benoemde geeft, bij het bekomen van i
het afschrift, een bewijs van ontvang daarvoor
af, en, binnen drie weken na de dagteckening ,
van dat bewijs, kennis aan het genoemd bureau
van stemopneming, of hij de benoeming aanneemt. Q
Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennisgeving ë
voorbijgaan, geacht de benoeming niet aan te
nemen.
107. Die in meer dan één kiesdistrict is be- .
noemd, verklaart aan de bureaux van stemop­ r
neming der hoofdplaatsen van die districten, «
binnen den in het vorig artikel gestelden termijn, ‘
welke benoeming hij aanneemt. Hij wordt, laat
hij dien tijd zonder verklaring voorbijgaan, ge- l
acht geene der op hem uitgebragte benoemingen
aan te nemen.
108. Wanneer een benoemde zijne benoeming
j niet aanneemt, of de in artt. 106 en 107 bepaalde i
tijd verstreken is. geeft het bureau van stemop- F
neming der hoofdplaats van het betrokken kies- x
I district daarvan onmiddelijk kennis aan de besturen
van alle de gemeenten van het district. Binnen F
veertien dagen na die kennisgeving geschiedt eene ,
nieuwe keuze.
100. Hetzelfde vindt, zoo iemand de benoeming
[ in één district heeft aangenomen, en in een ander
op de lijst dergenen, waarover moet worden ;
i herstemd, staat. in dit laatste district plaats.
Te dien einde geeft het bureau van het eerstge­
noemde district aan dat van het laatste onmid­ l
delijk kennis van de aanneming.
110. De dag voor de, ter vervulling eener in
de Tweede Kamer openvallende plaats, noodige
herstemming of nieuwe stemming wordt bepaald
I
;
I
1
e