HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 471.29 KB

TIFF (Deze pagina), 3.76 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

H ' ....,..­­···.­..»s<.»es­»r«­,i«­­.s.......­· W. _,v,_ ..,,.,.`«I: . ;,>.<r.H ,F.·, , .· _
19
volgenden derden Maandag van September, naar
den rooster, moeten aftreden.
101. De verkiezing ter vervulling der plaatsen,
die door ontslag, overlijden of om eene andere
reden openvallen, geschiedt binnen dertig dagen
na dat openvallen, In geval van ontbinding der
Tweede Kamer, geschiedt de verkiezing van de
leden der nieuwe kamer binnen veertig dagen na
de dagteekening van het besluit tot ontbinding,
102. De verkiezing geschiedt in de onder­kies-
districten op denzelfden dag als in de l1o0fdkies­
districten.
103. Bij eene eerste stemming werdt niemand
benoemd , dan met volstrekte meerderheid van stem-
men. Bij herstemming, noodzakelijk wanneer die
meerderheid bij de eerste stemming niet is ver-
kregen, wordt men benoemd met de meeste stem-
men. Indien de stemmen staken, is de oudste
in jaren de benoemde. In geval van gelijken
ouderdom beslist het lot.
104. Wanneer bij eene eerste stemming geene
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt on-
middelijk door het bureau eene lijst opgemaakt,
bevattende tweemaal zoo veel namen als er per-
sonen te benoemen zijn. Op de lijst worden ge-
bragt zij, die bij de eerste stemming de meeste
stemmen hebben erlangd. Ingeval bij de eerste
stemming de stem1nen tusschen meer dan het in
de 1e zinsnede bedoeld getal personen waren ver-
deeld, worden op de lijst allen gebragt, die aldus
de meeste stemmen hebben verkregen. Deze lijst,
aan de besturen van alle de gemeenten van het
kiesdistriet terstond op te zenden, wordt met den
in art. 37 bedeelden brief van oproeping aan de
" kiezers gezonden. De stemming over de op de
lijst vermelde personen geschiedt binnen veertien
dagen na de dagteekening van het in art. 67 be-
doelde proces­verbaal.
105. Het bureau van stemopneming der plaats,
waar de opening der stembriefjes is geschied,
zendt ten spoedigste aan den benoemde een door