HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 475.60 KB

TIFF (Deze pagina), 3.76 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

18
gemeente, waar deze heeft plaats gehad. de pro-
eessenwerbaal, bij art. 52 en het vorig artikel
bedoeld, ingezonden. Daarbij worden de geopende
stembriefjes, die gelden en die van onwaarde zijn
verklaard, in twee afzonderlijke, met de zegels
de1· leden van het bureau van stemopneming be-
hoorlijk verzegelde pakken gesloten, gevoegd.
69. Het gemeentebestuur bewaart de proeessen·
verbaal, en doet afschriften daarvan terstond aan-
plakken en ter secretarie der gemeente voor een
ieder ter inzage nederleggen. Het bewaart de
stembriefjes gedurende een jaar en vernietigt ze
vervolgens.
70. De bepalingen der artt. 37--69 gelden in
elk geval, dat eene lierstemming, of andermaal
eene vrije stemming, moet plaats hebben. De
laatste heeft altijd plaats, wanneer een bureau van
stemopneming heeft beslist, dat een tusschen het
getal der in de bus gevondene sternbriefjes en
dat der kiezers, die stemden, bestaand verschil
op eene verkregene meerderheid van stemmen van
invloed heeft kunnen zijn,
98. Leden der Tweede Kamer kunnen alleen
` zijn de Nederlanders, die het volle genot der bur-
gerlijke en burgersehapsregten hebben, en den
ouderdom van dertig jaren hebben vervuld
99. De leden der Tweede Kamer worden ge-
l kozen in de kiesdistricten, waarin het Rijk wordt
verdeeld. door hen, die op de in art. 6 bedoelde
lijst van kiezers voor deze kamer zijn gebragt.
Eene bij deze wet gevoegde tabel regelt de ver-
deeling des Rijks in kiesdistrieten, en bepaalt het
l getal der in elk district te kiezen leden. Deze
tabel wordt om de vijf jaren herzien. Onder-
I kiesdistrietcn worden, na gehoord advies der Ge-
deputeerde Staten, door den Minister van Binnen-
j landsehe Zaken aangewezen.
100. De gewone tijd ter verkiezing der leden
van de Tweede Kamer is de tweede Dingsdag der
‘ maand Junij. Alsdan wordt voorzien in de ver-
vulling van de plaatsen der leden, die met den