HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 474.76 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

_ , ____ _,_v.......e.....,.....,.,..,..nn~r ,,-.M­..a .......e,M.;. .,..;.«.=«... .,.;.«..-·,..-.M W
I
T 1?
3
F zijn; geen persoon duidelijk aanwijzen; niet in-
` gevuld zijn; andere stembriefjes omvatten, of
j. daaraan opzettelijk zijn vastgehecht. De in een
r briefje ingevulde naam van een lid der vergade-
l ring, ter wier aanvulling wordt gestemd, welks
i beurt van aftreding op het tijdstip, waarvoor de
J verkiezing geschiedt, nog niet is gekomen, wordt
voor niet geschreven gehouden.
l_ 62. Het bureau van stemopneming beslist over
l de waarde van het briefje, welks geldigheid wordt
betwijfeld, terstond nadat het is geopend. De
I voorzitter maakt de redenen van twijfel en de
` beslissing onmiddellijk bekend.
i 63. De briefjes, die meer of minder namen,
dan er personen te kiezen zijn, inhouden, gelden.
` 64. De, na het voor de keuze vereischte getal,
` in een briefje vermelde namen, komen niet in
aanmerking, en worden niet voorgelezen door den
voorzitter, die echter deze omstandigheid bekend
maakt.
g 65, Terstond na den afloop der opening, wordt
. door den voorzitter bekend gemaakt het getal der
l briefjes, die, na aftrek der van onwaarde ver-
klaarde, overgebleven zijn; dat der stemmen,
welke dien ten gevolge de volstrekte meerderheid
uitmaken; en dat der stemmen, op elken persoon
uitgebragt.
66. Eene verkregene meerderheid van stemmen
geldt niet, wanneer daarop een tusschen het getal
der in de bussen gevondene stembriefjes en dat
der kiezers, die stemden, bestaand verschil van
j invloed heeft kunnen zijn. Het bureau van stem-
‘ opneming neemt ten dien aanzien eene beslissing,
r die door den voorzitter wordt bekend gemaakt.
j 67. Nadat de uitslag der stemming is medege-
deeld, wordt proces-verbaal opgemaakt. Dit is
I ingerigt overeenkomstig het bij deze wet gevoegd
[ voorschrift, en wordt door den voorzitter en de
j stemopnemers geteekend.
, 68. Binnen vier en twintig uren na. den afloop
V. der stemopneming, worden aan het bestuur der
l 3 i
I.
l