HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 462.27 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

I
16
is deze een Zondag, op den daarna volgenden. Het- I
zelfde geldt voor eene gemeente waarin het be-
doeld geval slechts voor één bureau van sten1op~ [
neming heeft plaats gevonden. I
57. Het openen der stembriefjes vangtaan des I,
morgens ten negen ure. Het geschiedt in het I
openbaar, door den in art. 54 bedoelden voor-
zitter en zijn bureau van stemopneming. Ik
In gemeenten, waar de opening schijnen mogt
niet in éénen dag te kunnen afloopen, kan de
raad door Ons worden gemagtigd tot het benoemen I
van een of meer onder­bureaux, om het boven- i
bedoeld bereau in het openen behulpzaam te zijn. A
Deze bureaux ontvangen in de zaal en uit handen
van den voorzitter, in art. 54 bedoeld, de door i
hen te openen bussen. met de daarbij behoorende
sleutels en lijsten van kiezers; begeven zich naar
de voor hen bestemde zalen, nemen bij de ope-
ning de artt. 58--64i in acht; en maken terstond
den uitslag van het door hen bevondene, waar- I
van zij behoorlijke aanteekening houden, bekend j
aan den gemelden voorzitter, die daarna, op de I
wijze bij de artt. 65 en volgg. voorgeschreven,
te werk gaat.
58. De kiezers, die op de in art. 48 bedoelde `
lijsten voorkomen, en bij de opening tegenwoordig
` zijn, kunnen, zoo de stemopneming niet overeen-
komstig de wet geschiedt, bezwaren inbrengen.
, Hiervan wordt in het proees­verbaal der ope-
` ning melding gemaakt.
, 59. Vóór het openen worden de briefjes geteld , J
en met het getal der kiezers, die blijkens de `
lijsten stemden, vergeleken. De briefjes worden, I
zoo er verschillende bussen te ledigen zijn, onge- j
opend ondereen gemengd.
p 60. Bij het openen wordt de inhoud van elk
I briefje door den voorzitter overluid voorgelezen, I
door den oudsten stemopnenier nagezien en door j
. beide stexnopnemers oygeteekend. ,
61. Van onwaarde zijn de briefjes, die het in I.
pi art. 37 bedoeld zegel missen; die onderteekend I
I.
I I