HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 464.62 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

V uv ·__,,~av~cA·‘_".¢“_a‘_¢;,g,w__~__,_,a&>,;,_,,,‘,;,;,,;,áe $;ë•ï.,.r..,.,i,L;z.g;. ...· ~··

t
15
I.
sloten, dat geene stembrief jes daaruit geligt. of
daarin gestoken kunnen worden,
al De op het oogenblik van het verstrijken van
ij den tijd in de zaal aanwezige kiezers worden nog
tot de bus, vóór hare sluiting, ter inlevering
A hunner stembrieijes toegelaten.
j 52. Na afloop hiervan wordt proces­verbaal op-
ji gemaakt. Dit is ingerigt overeenkomstig het bij
deze wet gevoegd voorschrift, en wordt door den
voorzitter en de stemopnemers geteekend.
53. Onmiddellijk na de onderteekening van het
p proces-verbaal, wordt de stembus met hare, in
een behoorlijk verzegeld papier geslotene sleutels
; en de in art. 48 bedoelde lijsten der kiezers door
_ den jongsten stemopnemer overgebragt naar den
i voorzitter van het bureau van stemopneming, of
I naar dien van het hoofdbureau, zoo het de bus
T van een onderbureau, of naar dien van liet bureau
van het hoofd-kiesdistrict, zoo het de bus van
° een onder-kiesdistriet geldt.
I 54. De voorzitter bewaart alle de, volgens het
l vorig artikel, bij hem overgebragte stembussen
sleutels en lijsten, en brengt die den dag, waarop
de opening der stembriefjes moet geschieden, in
de voor die opening bestemde zaal.
55. Het openen der stembriefjes geschiedt in
de hoofdplaats van het hoofd-kiesdistriet op den
dag, nadat zij zijn ingeleverd.
ii Ingeval het openen der briefjes den dag nadat
zij zijn ingeleverd, in eenig kiesdistrict onmogelijk
of hoogst moeijelijk blijkt te ziju, kan door Ons,
bij een voor elke opening te nomen besluit, het
j‘ openen voor zoodanig district worden verdaagd.
In geen geval gesehiedt het openen later, dan
‘i op den derden dag, nadat de briefjes zijn inge-
leverd.
r 56. Indien in een onder-kiesdistriet het in art.
50 voorzien geval plaats vindt, geschiedt voor het r
geheele kiesdistrict, waartoe dat onder-kiesdistrict
behoort, de opening op den dag nadien, waarop
in dit laatste de stembriefjes zijn ingeleverd. Of

F
,3