HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 476.79 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

re


14
j.
46. Nevens of op de tafel staat de stembus,
vervaardigd naar het door Ons daarvoor vast te, E
stellen model, en gesloten met twee verschillende j
sleutels, waarvan de eene onder den voorzitter, de i
andere onder den oudsten stemopnemer berust. ig
47. Tot de stembus wordt niemand toegelaten, L
dan die, volgens de in art. 44 bedoelde lijst, 4_
bevoegd is tot de keuze mede te werken. ii
48. De twee leden van den raad, in het bureau ;
zittende, zijn stemopnemers. Beide teekenen de
namen op van elken kiezer, die een stembriefje
in de bus komt doen. Zij onderteekenen met den
voorzitter de door hen aldus gehoudene lijsten. i
49. De voorzitter van het bureau van stem- jj
opneming is belast met de handhaving der orde
in de zaal, waar gekozen wordt. Niet dan op
de vordering van het bureau en alleen tot bedwang i
van wanorde, mag eenige gewapende magt in de J
zaal of hare toegangen worden geplaatst. De ï
burgerlijke en militaire autoriteiten zijn gehouden L
aan die vordering te voldoen.
50. Wanneer het bureau bevindt, dat de wan- i
orde in de zaal het behoorlijk inleveren der stem-
briefjes onmogelijk maakt, wordt dit door den
voorzitter verklaard. De inlevering wordt daarop
terstond geschorst, en tot den volgenden dag,
of, is deze een Zondag, tot den daarna volgenden g;
vcrdaagd. _
De `stembus, op de in art. 51 bedoelde wijze
onmiddelijk te sluiten, wordt overeenkomstig de
art. 53 en 54 behandeld.
51. Zoodra de ter inlevering der stembrieijes
‘ in art. 41 bepaalde tijd verstreken is, wordt dit
door den voorzitter van het bureau aangekondigd.
De stembus wordt daarop, in tegenwoordigheid ~;
ä der in de zaal aanwezige kiezers, terstond ver- jj
zegeld met het zegel zoo der gemeente, waar de j`
[ verkiezing plaats heeft, als van elk der leden van gg
l het bureau van stemopueming. Vooraf wordt de
i bus, op de door Ons te bepalen wijze, zóó ge-
i
i
e
E
E J