HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 407.66 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

_?_ ,a*.,,.......;.g_­.=v...•,•.~,w­­»;»à »s·«ï£»·~­«»~­ --~
13
de gemeente in afdeclingen of onder-kiesdistrieten
is verdeeld,
39. Het stembriefje, schriftelijk ingevuld.
wordt door den kiezer in persoon op de plaats,
voor de inlevering bestemd, in de aldaar aanwe-
zige stembus gestoken,
40. De kiezers, die geene krijgsliedcn zijn, °
verschijnen ongewapend op de plaats, voor de
1 inlevering der stembriefjes bestemd. De kiezers
houden zich aldaar uitsluitend bezig met het stem-
men over te kiezen personen.
41. De inlevering der stembricijes vangt aan
des morgens ten negen ure en duurt tot des
namiddags ten vijf ure, zoo de verkiezing tusschen
den eersten Mei en den laatsten September; tot
des namiddags ten vier ure, zoo zij tusschen den
eersten October en den laatsten April plaats vindt.
Zij duurt niet langer dan één dag.
42, De voorzitter van den raad der gemeente
naar de inlevering plaats heeft, zorgt voor eene
daartoe geschikte zaal. Die voorzitter, of die
# hem vervangt, is voorzitter van het bureau van
stemopneming. Is in eene gemeente meer dan
één zoodanig bureau aanwezig, dan wordt het
voorzitterschap van het hoofdbureau door den
voorzitter van den raad, dat van elk der overige
_ door een lid van den raad, door dezen te ver-
kiezen, bekleed.
43. Het bureau van stemopneniing bestaat, be-
halve uit den voorzitter, uit twee leden van den
gemeenteraad, door dezen te verkiezen. Het kan
zich door den secretaris en andere beambtcn der
seeretaric van de gemeente doen bijstaan.
44. Op de tafel, voor het bureau van stem-
opneming staande, ligt een exemplaar dezer wet
en der overeenkomstig art. 31 laatst geslotene
kiezerslijst, die bij de verkiezing in aanmerking
komt.
45, De tafel is zoodanig geplaatst, dat de kie-
zers de verrigtingen van het bureau kunnen gade-
slaan.