HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 446.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

12
den de bepalingen der artt, 6--32 in acht gc-
nomen.
35. Bij de herziening worden van de lijnten
geschrapt allen, die daarop verkeerdelijk zijn gc-
bragt, die een of meer der in de kiezers gevor-
derde vereischten verloren hebben, en die overleden
zijn. De namen van hen, die bij de herziening
van de lijsten worden geschrapt, worden te gelijk
met de in art. l0 bedoelde aanplakking, neder- ,_
legging en openbare kennisgeving, afzonderlijk
bekend gemaakt,
36. De in de vorige artikelen bedoelde be-
zwaar- en verzoekschriften, stukken voor de rcgts­
vorderingen benoodigd, beslissingen, uitspraken,
kennisgevingen en door de ontvangers der directe
belastingen af te leveren uittreksels uit de kohie-
ren, zijn vrij van zegel, griffie- en registratie-
kosten.
37. Ten minste acht dagen vóor den ter ver-
kiezing bestemden tijd, ontvangt elk kiezer van
den voorzitter van den gemceenteraad zijner woon-
plaats, door een gemeente-ambtenaar, een gesloten *
brief van oproeping, verrneldende den dag, den
tijd en de plaats, voor de verkiezing aangewezen,
en bevattende een stexnbrieije, waarop, zoo het
eene keuze voor den gemeenteraad geldt, het zegel
der gemeente, zoo zij voor de provinciale Staten _
of de Tweede Kamer moet geschieden, dat der
hoofdplaatsen van het hoofd- en van het onder-
kiesdistrict staat afgedrukt. Den kiezer, die zijn
stembriefjc verloren of er geene ontvangen heeft,
‘ wordt gelegenheid verschaft, om er ter sccretarie
cen te bekomen.
i 38. De inlevering van het stenibriefje geschiedt
in de gemeente, waar de kiezer op de kiezerslijst
is gebragt, bij het bureau van stemopneming van
de hoofdplaats van het onder­kiesüistriet, zoo de
g gemeente met andere zoodanig district uitmaakt;
j bij het bureau van de afdecling of van het onder-
i kiesdistriet, waar binnen de kiezer woont, zoo
1
i
I
»
a
E
I
l