HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 458.29 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

11
het verkiezing voor den raad geldt, elk ingezeten
der gemeente, de in art. 1 vermelde vereischten
bezittende, is bevoegd tegen de lijsten bezwaren
in te dienen, wanneer daarop 10. zijn naam of
die van een ander, tegen de bepaling van art. 8,
niet, of niet behoorlijk, voorkomt; 20. den naam
van iemand die, hetzij een of meer der in dc
kiezers gevorderde vereischten mist of uitgesloten
is, hetzij op de kiezerslijst eener andere gemeente·
j staat, is toegebragt.
r 12. De bezwaren worden, binnen veertien
i dagen na de dagteekening der in art. 10 bedoelde
ä kennisgeving, bij verzoekschrift, door de noodige
g bewijsstukken gestaafd, aan den gemeenteraad in-
gediend.
30. De voorzitter van den gemeenteraad zorgt
dat in de lijsten de wijzigingen, bevolen bij reg-
terlijke uitspraken, die in kracht van gewijsde
zijn gegaan, op vertoon dier uitspraken, onmid-
i dellijk worden gcbragt.
i 31. Hij sluit de lijsten uiterlijk op den vijf
i . en twintigsten April, doet ze op nieuw aanplakken
j en op de seeretarie der gemeente voor een ieder
V ter inzage nederleggen, en zorgt, dat van dit
een en ander openbare kennisgeving geschiede.
32. Binnen vijf dagen na de sluiting, zendt
hij afschrift van de lijst der kiezers voor de
Tweede Kamer aan de besturen der hoofdplaatsen
van het Rijks hoofd­kiesdistrict en onder­kiesdis­
i trict, waarin de gemeente ligt; afschrift van de
lijst der kiezers voor de Provinciale Staten aan
i de besturen der hoofdplaatsen van het provinciaal
L hoofd-kiesdistrict en onder­kiesdistrict, waarin de
gemeente ligt.
33. De geslotene lijsten blijven voortdurend
van kracht, behoudens dc wijzigingen, daarin teu
" gevolge van regterlijke uitspraken, of bij de her-
ziening te brengen.
34. De herziening geschiedt jaarlijks in de
tweede helft der maand Februarij. Daarbij wor·