HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 482.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

10
leiding van zaken belaste leden van den gemeente-
raad, drie lijsten opgemaakt, de personen aan­
wijzende, die tot het kiezen van leden van de
Tweede Kamer, van de Provinciale Staten en van
den gemeenteraad bevoegd zijn.
7. De lijsten worden opgemaakt naar aanleiding
der, jaarlijks vóór den vijftienden Februarij, aan
den voorzitter van den gemeenteraad, door den
ontvanger der directe belastingen in te zenden, i
door hen te waarmerken opgaven; waarin elk be- X
lastingscliuldige, op hunne tot de loopcnde dienst {
behoorende kohieren voorkomende, en het bedrag, ,
waarvoor hij in elke belasting afzonderlijk is aan-
geslagen, wordt aangewezen.
De gemelde voorzitter noodigt de inwoners der
gemeente uit, om, zoo zij elders in de directe
belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den
vijftienden Februarij te doen blijken,
8. Op de lijsten worden gebragt de naam van
elk inwoner der gemeente, welke de in de kiezers
gevorderde vcreischten bezit en niet op de kiezers-
lijsten eener andere gemeente voorkomt. i_ ·
Krijgslieden worden gehouden voor inwoners der .
genirente waar zij in bezetting liggen. .
9. De lijsten waarop de in den kiezers gever-
derden aanslag wordt uitgedrukt, vermelden, be-
halve den naam, de voornamen van de kiezers,
de plaats en dagteekening zijner geboorte, de dag-
teekening zijner naturalisatie, zoo deze heeft plaats
gevonden, het bedrag waarvoor hij in elke belas-
ting afzonderlijk is aangeslagen, en waar de aan-
l slag is geschied.
` 10. De lijsten worden, binnen eene maand na L
den in art. 7 vermelden dag, door den voorzitter
en de met de dagelijksche leiding van zaken be-
laste leden van den gemeenteraad vastgesteld,
dadelijk aangeplakt en gedurende veertien dagen J
t op de seeretarie der gemeente voor een ieder ter
i inzage nedergelegd. Van dit een en ander geschiedt
te gelijkertijd openbare kennisgeving.
l ll. Elk inwoner van het kiesdistriet, of zoo
[
l

(
­