HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 436.78 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

I v
i 9
Tot de bevoegdheid van kiezer van leden van
den gemeenteraad wordt de betaling gevorderd
eener som bij de gemeentewet vast te stellen.
2. Deze wet houdt:
voor Nederlander, hem die het is volgens de
wet, verklarende wie Nederlanders zijn;
voor meederjarig, hem, die den ouderdom van
drie en twintig jaren heeft, of vóór den ter slui-
ting der kiezerslijsten bestemden dag zal hebben
vervuld;
voor ingezeten des Rijks, hem, die zijne
i woonplaats gedurende de laatste, aan de sluiting
voorafgaande achttien maanden hier te lande, of
jj in de koloniën of bezittingen van het Rijk in
J andere werelddeelen gehad heeft;
voor ingezeten der provincie of der gemeente,
hem, die zijne woonplaats gedurende het laatste
aan de sluiting voorafgaande jaar binnen de pro-
. vincie of gemeente gehad heeft;
I voor directe belastingen, alle directe lasten,
zoo opeenten als hoofdsom, verschuldigd aan ’s lands
i kas.
voor betalen, het aangeslagen zijn in de kohieren ,
Y die op het oogenblik van het sluiten der kiezers-
lijsten tot de loopende dienst behooren.
Q 3, De man wordt geacht te betalen den aanslag
j zijner vrouw in de directe belastingen, de vader
dien zijner minderjarige kinderen, wegens de goe-
deren, waarvan hij het vruchtgenot heeft.
44. De bewijsmiddelen voor het bestaan ran
j den door deze wet gevordenden aanslag zijn; het
li aanslagbiljet; een uittreksel uit de kohieren der
j directe belastingen.
li 6. Van de uitoefening van het kiesregt zijn,
j behalve hen, die één of meer der in art. l ver-
l melde vereisehten missen, uitgesloten, die gereg-
= telijken afstand van hunne goederen aan hunne
‘ sehuldeisehcrs gedaan en deze niet ten volle be-
Q taald hebben.
G. ln elke gemeente worden door den voor-
zitter, onder niedewerking der niet de dagelijksehe
2
E