HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 439.70 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

8 i
van beide, sluit de Koning tevens de vergadering
der Staten­Generaal.
100. De Kamers mogen. noch afzonderlijk,
noch in vereenigde zitting, beraadslagcn of be·
sluiten, zoo niet meer dan de helft der leden
tegenwoordig is.
101. Alle besluiten worden door volstrekte
meerderheid der stemmende leden opgemaakt.- '
Bij staken van stemmen wordt het nemen van j
het besluit tot eene volgende vergadering nitgesteld.
In deze, en even zoo in eene voltallige verga-
dering, wordt, bij staken van stemmen,het voor- ‘
stel geacht niet te zijn aangenomen, q
102. Over alle zaken wordt mondeling en bij
hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen X
van keuzen of xoordragten van personen, bij be-
sloten en ongeteekende briefjes.
103. Bij eene vereenigde zitting worden de
beide Kamers als slechts ééne beschouwd en nemen I
hare leden naar willekeur, door elkander plaats. i
De voorzitter der Eerste Kamer heeft de leiding
der vergadering.
De Krnswnr (van 4 Juli 1850)
zegt: g
Art. 1. Om kiezer van leden der Tweede Kamer i
van de Staten­Generaal te zijn, moet men Neder-
lander, meerderjarig, ingezcten des Rijks en in
l het volle genot der burgerlijke en burgerschaps·
l regten wezen.
Men moet bovendien ingezeten der provincie
l zijn, om kiezer van leden der Provinciale Staten; 0
j der gemeente, om kiezer van leden van den ge-
{ mceenteraad te wezen.
E Eene bij deze wet gevoegde tabel wijst de som ä
Q aan, die men, o1n tot het kiezen van leden van L
de Tweede Kamer bevoegd te zijn, in de directe
belastingen moet betalen.
Tot de bevoegdheid van kiezer van leden dur V
j Provinciale Staten. wordt betaling derzelfde som
gevorderd.
, t
­
a .