HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

jl
jr
'?
- 7 -
dienen moet voor de verdediging des lands, doch onder de tegenwoordige fe,
verhoudingen in de werkelijkheid tot niets anders dient dan ter verdediging
van de winst, en die niets anders tengevolge heeft dan dat zg het kapi-
talistisch streven naar verarming der volksmassa’s enorm versterkt. ?_g’·
Want, hoe meer de productiviteit van den arbeid stijgt, des te meer I
groeit ook de oorlogstechniek, wast het streven naar uitbreiding der kapi-
I talistische naties, wassen de tegenstellingen te water en te land, wassen
¤ de kosten der krijgstoerustingen. 1) Zoo worden alle beschikbare krachten
I des volks steeds meer voor liet militarisme aangewend, worden de staten steeds I
j minder in staat tot sociale- en besckavingspolitiek, welke geld kost, worden j
» de staten steeds minder bekwaam, de wonden, die het kapitalisme slaat, ook
maar in die mate te keelen als de levensvoorwaarden der bnrgerlüke maat-
l sckappy dit toestaan.
f En derhalve beteekent het kapitalistische patriotisme niet slechts een jj;
ä toenemende verscherping van de tegenstellingen tusschen de volken, de groei eï "'l`"
j van het gevaar voor een wereldoorlog, de groei van de verwoestingen,welke
j deze met zich zou brengen bü de ontwikkelde techniek der moordwerktuigen, I
j doch beteekent het ook steeds meer het werken in de richting van den gi
; ondergang van het eigen volk. De kleine burgerij, die nooit in staat was
j tot het voeren van een zelfstandige politiek, moge zich door de patriotische .
l frasen in den waan laten brengen, alsof het niet de eigen kapitalisten, ,
j doch de vreemde naties zgn, welke een volk bedreigen. Maar het klassebe­ j
r wuste proletariaat weet, wat het van deze soort patriotisme moet denken,
weet, dat deze vaderlandsliefde in onverzoenlüke tegenstelling staat tot zgn j
eigen vaderlandsliefde, welke verovering bedoelt van welstand en beschaving
voor heel het volk. Een verovering, die bereikt moet worden niet door ver- l
meerdering van kapitaalwinst en militarisme, niet door koloniale oorlogen ï
en de voorbereiding van wereldoorlogen, doch door bestrijding van het
( _ kapitaal, van het militarisme, van de uitbuitingspolitiek, in den klassenstrijd ,
van het door internationale solidariteit zoo nauw mogelijk verbonden pro- `
letariaat.
R
I L·
Q

I I.
Win
Al zijn ook het patriotisme van de bourgeoisie en van het proletariaat
' twee geheel verschillende, inderdaad aan elkaar tegengestelde verschijnselen,
toch zijn er toestanden mogelrjk, waarbg beide soorten van patriotisme
samen kunnen vloeien tot gemeenschappelijke actie, zelfs in een oorlog.
Bourgeoisie en proletariaat van een volk immers hebben hetzelfde ‘,i‘§
, belang bü hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid, bij het verhinderen en · ‘
verdrüven van elke soort onderdrukking en uitbuiting door een vreemd volk. , »t· r
Beide ook hebben hetzelfde belang bij de opheffing van de verdeeling der g
natie in kleine staten en staatjes, gelijk die bestond in Duitschland b.v., bg het jj
vereenigen van alle elementen van gelüke taal en woonplaats tot den jr
nationalen staat, want deze vereeniging beteekent, vergeleken met de oude
1) Een nieuw ontzaglijk wijd veld is juist dezer dagen geopend voor de krijgsteclmiek.
de gewapende luchtseheepvaart. Naast de millioenen voor het militarisme te land en dat
op en in het water, zullen van dit jaar af alle groote, en weldra ook de kleine staten,
zich een vloot van luohtschepen gaan bouwen, waarvan de kosten niet te overzien zijn. ,