HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

ii
il - e -
bereidt zij de komst van het socialisme.
Niet door werkelüke verarming der volksmassa, wat onwetende en
j j oppervlakkige uitleggers van Marx wel hebben weergegeven als zün meening 1)
@ doch door het streven naar verarming wekken de kapitalisten het verzet van
. het proletariaat, den klassenstrüd, welks heftigheid toeneemt met de klasse-
j tegenstelling en die het proletariaat niet eer tot rust zal doen komen, voor het ·
de kapitalistenklasse politiek en economisch onteigend heeft. Door het gelük­ ;
tijdige streven naar vermeerdering van de productiviteit van den arbeid '
j j echter schept de kapitalistische klasse de materieele grondslagen, waarop I
gl de arbeidersklasse, wanneer zg de zege heeft behaald, een nieuwe productie- »
ij wigze vermag op te bouwen. Doch, gelijk het streven naar de verarining der ,
arbeidersklasse den klassenstrüd opwekt, zoo worden niet minder door het j
andere streven der kapitalistenklasse naar vermeerdering van de productiviteit ‘
ll van den arbeid diepgaande tegenstellingen en zware worstelingen geboren, g
«··‘ aan den eenen kant binnen het raam van elk volk afzonderlijk, strüd van
pl het kapitaal tegen achterlüke bedrrjfsvormen; en aan den anderen kant strijd
1 tusschen de kapitalisten van verschillende volken en daarmee
x strijd tusschen de volken zelf, voor zoover zij zich
· door het kapitaal laten beheerschen. ¥
d Want de vermeerderde productiviteit van den arbeid in het groot­ ·
. industrieele bedrüf schept geen genotmiddelen voor de kapitalisten, doch
j j gebruiksgoederen voor de massa der bevolking, gelük b.v. in de textielnü
r . verheid, en nieuwe middelen voor massale productie en massaal verkeer,
p machines, stoomschepen, spoorwegstaven enz. Deze producten moeten eerst
· verkocht worden, voor de kapitalist de winst ervan opstrijkt, een winst die
hg deels voor eigen genotmiddelen, deels tot nieuwe kapitaalvorining kan
aanwenden. Maar de productiviteit van den arbeid in een kapitalistisch volk ‘ `
stijgt sneller dan de koopkracht der volksmassa’s van die natie en zoo ont-
staat bij de kapitalisten de permanente drang den uitvoer te vermeerderen,
nieuwe markten en nieuwe gelegenheden tot kapitaalsbelegging in het
buitenland te vinden, welke gelegenheden op haar beurt weer tot nieuwe ‘
bronnen van meerwaarde moeten worden. Bh dezen drang naar uitbreiding
’ nu komen de kapitalisten der verschillende naties vijandig met elkaar in
J botsing en bü die gelegenheid bereikt ook hun vaderlandsliefde het toppunt.
*‘ Deze vaderlandsliefde beteekent voor hen niet het zich geven aan het vader-
E land, het offeren van goed en bloed voor het land, doch de uitbuiting van A
g j het vaderland, dat goed en bloed van zijn volksmassa behoort in de waag-
*·l schaal te werpen om de winst van zün kapitalisten in het buitenland te
j beschutten. Het vaderland is er niet voor het volk, doch de volksmassa’s
ier zgn er voor het vaderland, en dit is er voor de groote uitbuiters: ziedaar
het kort begrip van het kapitalistische patriotisme. ,
j Dezelfde volksmassa dus, naar welker verarming door de industrieele
;Q uitbuiting het kapitaal streeft, wordt bovendien nog door den kapitalistischen
staat gedwongen, het bloed van haar zonen te offeren en haar, ook zonder
r dat reeds zoo schamel bestaan nog meer te bekrimpen, ten einde de kosten
te dragen voor een ontzaglijke gewapende macht, welke, zoo heet het,
­­­---
1) Ook onder sociaakdemocraten zijn er heden ten dage sommigen, die deze dwaze
meening koesteren maar_de internationale s0eiaal­democratie_'heeft deze opvatting die in
y, è strijd 1s__ met de werkelijkheid en die dus de wetenschappelijke leer der arbeidersklasse
belachelijk zou maken, nooit geformuleerd.
ïï__ ¥ ’ " ‘ ' -, ·~"fA N ` " [ i j ,. ' r“·«Qpl_ { .