HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

_! g ­ - - jg
` I

__ 5 _­ jg;
politiek daarom, wgl zg een politiek van onderdrukking en uitzuigerg is
en zijn moet, wil zg slechts eenigermate profgt opbrengen, zoo niet voor
den Staat, dan toch voor het kapitaal. il.?
De vaderlandsliefde van proletariaat en kleine burgerg zgn dus van
zeer verschillenden aard en dit verschil tusschen beide kan bg wglen groeien
tot een tegenstelling, tot een geschil. Maar nog veel scherper is de tegen-
stelling tusschen het patriotisme van de arbeidersklasse en dat van het `
kapitaal. In elk opzicht en bg elke gelegenheid staan deze beide soorten van
vaderlandsliefde vgandig tegenover elkaar. l
Gelgk elke andere klasse neemt ook de kapitalistische klasse aan, ‘
• dat haar belangen gelgk zgn aan die van het volk. Doch haar belang be- F
rust op de meerwaarde. Hoe grooter dus de meerwaarde van de kapitalisten
bg eenig volk is, des te beter gedgt naar der kapitalisten meening ook dit
volk zelf. Vaderlandsliefde beteekent voor hen dus de strijd om de belangen
der meerwaarde, die de uitbuiters van het eigen volk in den zak steken.
' De meerwaarde, d.w.z. profgt, rente en grondrente, stggt nu zooveel T
1 te meer, naar mate de uitbuiting der arbeidersklasse grooter is, d.w.z.hoe j'
{ geringer de loonen zgn, hoe langer de arbeidstgd is, hoe meer duurdere en meer ”
j tot weerstand in staat zgnde arbeidskrachten vervangen worden door goed- ,
I koope en gewillige, door vrouwen, kinderen en achterlgke arbeiders uit
1 vreemde landen. De verarming van de groote massa des volks - niet
j slechts de betrekkelgke, d,w.z het langzamer opstggen dan de rijkdom der __
j kapitalisten toeneemt, - doch de volstrekte verarming, de lichamelijke
E en geestelgke neerdrukking van de massa des volks is niet steeds de uit-
` slag, doch
ft F
steeds het doel van het streven der kapitalisten.
` Het volk le doen oergdcm oom ellende, dat behoort tot de mclerlcmds-
‘ liefde der lcclpvlldlisliscize klasse. En wanneer een volk niet werkelgk ver- Q
gaat, dan dankt het dit alleen aan den krachtigen tegenstand van de inter- ë
nationale onvaderlandslievende arbeidersklasse, en niet aan die kringen, i
die de vaderlandsliefde in pacht meenen te hebben. Eäs
Doch dit is nog niet alles. De verarming der volksmassa is slechts
. een van de middelen van het kapitaal, de winst te verhoogen. Het andere
middel is de verhooging van de productiviteit van den arbeid. Want, zoo I
bg een bepaalde productiviteit van den arbeid de winst van den ondernemer
des te hooger is, naarmate de looner lager zgn en de arbeidstgdlanger, zoo
, is bg bepaalde loonen en arbeidstgden de winst des te hooger, naarmate de
productiviteit van de arbeiders grooter is, hoe meer product de arbeiders
dus in een bepaalden tgd leveren.
De winstzucht spoort het kapitaal dus niet alleen aan om de loonen Q .i.V
te verlagen of laag te houden en den arbeidstgd te verlengen, doch ook om
« de productiviteit van den arbeid te verhoogen, d. w.z. het grootbedrgf uit
te breiden. En hoe meer de eerste manier om het profijt te doen stggen
belemmerd wordt, met des meer energie werpt het kapitaal zich op de §’;‘
tweede methode. door welke trouwens de eerste op haar beurt weer wordt äll
, versterkt, daar immers de arbeidsdeeling en de machine arbeiders overbodig
en vaak het aanstellen van eenvoudiger en goedkooper arbeidskrachten in .
plaats van gequaliiiceerde en duurdere mogelgk maken. V
_ Het streven naar verarming der volksmassa en de zucht naar zoo ’
veel mogelgk opvoeren van de productiviteit van den arbeid, daaruit bestaat
de historische rol der kapitalistische klasse en door het eene zoowel als ,
door het andere, M
4 .
‘ s
;` ·l. . ~¤ «- QC ­· . >· `­v`Y ` 4 U U I ` Y nvr i l Y Y" L