HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

tai r D
li E
i i
l 1
i - 4 ··
E massa der kleine burgers en boeren vüandig gezind tegenover het streven
Q naar hoogere productiviteit van den arbeid,naar ontwikkeling van het groot-
f bedrüf. 1) En evenzoo blijft zg ook vüandig gezind aan de sociaal-democratie
en haar vaderlandsliefde, al is zij evenzeer geneigd tot vrede. Immers: de
j . vaderlandsliefde van het proletariaat blüft niet beperkt tot de vreedzaam-
heid, welke de arbeiders gemeen hebben met de kleine burgerü. Zü gaat
· verder dan deze. De hoogste productiviteit van den arbeid, die een voorwaarde
` is voor de bevrgding der arbeidersklasse kan niet worden bereikt door be-
; perking van de productie tot den nationalen staat. Bij den huidigen stand
{ der techniek vereischt zg wereldproductie, de samenwerking van alle volken
i· der wereld. En zoo sluit de vaderlandsliefde van het proletariaat in zich de ·
ij ­ gedachte van l
_ de internationale solidariteit, K
" de gedachte, dat welstand en beschaving van eigen volk slechts gedijen '
kunnen, wanneer zg hand in hand gaan met den welstand en de beschaving der i
, andere volken.
­ . Deze gedachte stemt overeen met het einddoel van den klassenstrijd 5
p i der arbeiders; maar zij wordt practisch reeds een kracht in den klassenstrüd
fi van den huidigen tgd, daar de opklimming en de versterking van het pro- 5
Q `j letariaat van elk volk ten nauwste verbonden is met het opstijgen der j
i T proletariers van andere naties. ,
. _ De solidariteit der proletariers van alle naties is practisch een nood-
’ zakelükheid van den huidigen klassenstrijd der arbeiders en zij is het mede, '
‘ l die de solidariteit van alle naties in de socialistische maatschappij mogelük
maakt.
De internationale solidariteit, zij is het wezenlijke kenmerk, waardoor
de vaderlandsliefde der arbeiders zich onderscheidt van die van elke andere `
_ klasse. `
Ook de kleinburgerlijke democratie koestert het verlangen naar den
wereldvrede, maar alleen het proletariaat gevoelt de behoefte aan de innige
. samenwerking van alle volken tot gemeenschappelijken welstand en gemeen-
schappelijke beschaving. En alleen het proletariaat gevoelt den daaruit voort-
i spruitenden plicht, de onderdrukten en uitgebuiten van elk volk in hun strijd .
S j tegen onderdrukking en uitbuiting ter züde te treden.
gi, . Dezen plicht gevoelt de arbeidersklasse zelfs daar, waar de onderdruk-
Q j kers en uitbuiters tot het eigen volk behooren en hun slachtoffers tot een
._ vreemd. Met de laatsten voelt zij zich ten nauwste verbonden, tegenover .
de eersten staat zn als vüand. Daardoor onderscheidt het proletariaat zich
J van de kleine burgerü, die tegenover het buitenland een zeker gevoel van
­ solidariteit koestert met zgn eigen uitbuiters, wanneer dezen tot het eigen
ï< volk behooren, daar het zich door het bezit van productiemiddelen met hen
i verwant voelt. i
Dat treedt ook aan den dag in onze houding tegenover de koloniale
politiek. De burgerlüke democratie bestrijdt deze in het beste geval- wan-
neer zü ten minste nog in ’t geheel kracht genoeg bezit, om ze te be-
i strijden - aangezien de koloniale politiek den Staat veel kost en niets op- .
brengt. Doch alleen de politiekzelfstandige arbeidersklasse bestrü dt de koloniale
[J, j _____..._..­­­
1) Ook een deel van de arbeiders kan soms belang hebben bij het handhaven van
l verouderde productievormen, waardoor het bizondere belang van een deel der arbeiders ‘
i ­- in achterlijke bedrijven - in botsing komt met het algemeene belang der arbeiders
EQ als klasse; men denke aan het verzet tegen de invoering van arbeidbesparende machines,
jip _ gelijk de graanzuigers in het havenbedrijf, de zelmachines in het drukkersbedrijf.
ä
·
·ï