HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

l
iq-

` Vaderlandshefde en sociaal-democratie. l
T Vaderlandsliefde en sociaaldemocratie, zijn dat geen begrippen, die ·
elkaar uitsluiten, zal menigeen vragen, die weet, dat de sociaal-democraten
door hun tegenstanders vaak worden uitgemaakt voor de onvaderlandslie-
venden bij uitstek? ll‘«
, En daartegenover staat weer de opvatting van vele anarchistisch- ïï
gezinden onder de arbeiders, die de sociaaldemocratie verwüten, dat zü,als *
het er op aankomt, niet minder patriottisch is dan de bezittende klasse. J
Hoe weinig beide beweringen in overeenstemming zijn met de waar-
heid, dit aan te toonen is het doel van de volgende bladzijden. r
De vaderlandsliefde van de arbeidersklasse en die van de bezitters
zün dingen, die slechts den naam met elkaar gemeen hebben. ·,
De vaderlandsliefde van het proletariaat mist in de eerste plaats alle {
vüandiggezindheid tegenover andere naties. r
i Het proletariaat, dat de onderste klasse van het geheele volk uitmaakt, Q
` kan slechts tot welstand en genot van alle veroveringen der moderne be- ,
schaving geraken, wanneer het geheele volk tot dezen welstand en dat
genot opstügt. Het kan dit slechts bereiken door alle uitbuiting op te heffen, j
j . door te maken, dat de massa van het volk beschikt over alle producten, ä
die het volk met zgn arbeid schept, en dat deze arbeid den hoogstmogelüken
graad van productiviteit bereikt, zoodat met zoo min mogelük kracht en ‘
, grondstof de grootste massa van producten gemaakt wordt, welke mogelijk E
l is bü de aanwezige technische hulpmiddelen. jj
Dit streven, om namelük niet van vreemden, doch van eigen arbeid
`· te leven, heeft het proletariaat gemeen met de kleine handwerkers en
* de boeren. Dit streven sluit in zich, dat elke veroveringspolitiek wordt ver- ‘
, worpen, sluit de grootst mogelijke vreedzaamheid in zich. In dit opzicht
< gaan deze democratische klassen samen. Maar het proletariaat gaat verder
s dan handwerker en boer, waar het streeft naar de grootst mogelijke produc-
T tiviteit van den arbeid, waardoor het alleen mogelijk is, de massa des volks
te bevrüden van den op haar rustenden arbeidslast, en deze gelegenheid en
tijd te geven voor beschaving, voor wetenschap en kunst.
, Dit streven nu naar zoo groot mogelijke productiviteit van den arbeid
i beteekent het streven naar het grootbedrüf, waardoor deze zoo groot mogelijke lp
productiviteit alleen mogelük is, beteekent het overwinnen van de wüze g,
; van produceeren van den handwerker en van den boer, een overwinning, >
H die voor den handwerker en den boer zelf een zegen zou zgn, indien zij
onder een socialistisch regime geschiedde, aangezien deze klassen langs een
anderen weg niet bevrüd kunnen worden van den bovenmatigen arbeid, ‘
waaronder zü heden ten dage zuchten. i
‘ Doch, zoolang het kapitalisme heerscht, kan de opklimming naar
j hoogere productievormen slechts plaats vinden door de vreeselijkste offers
van arbeiders en bezitters der achterlüke bedrüven. En daarom blijft de ä
r
.3 ’ i
» X r
'{ . in . .. er . e re 1 ,
_ g QL rj§T'ï`gIïï"T?"ïE?ïEI`"ïY”?**""7'?`*?””"‘ ”""`” ' " ' " ` " ‘ ` i i " ‘ ‘‘‘‘l”‘‘