HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 916.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

H. A. WAKKER & Co. - UITGEVERS - ROTTERDAMXA
ln Dnitschland, Frankrijk, Engeland, Rnsland an Nadarland is rarschanan: g
LEO DEUTSCH
j Zestien jaren in Siberie i
t. GEDENKSCHRIFTEN UIT DE BALLINGSCHAP VAN t
i- DEN BEKENDEN RUSSISCI-IEN REVOLUTIONAIR
` :- VERTAALD DOOR J. F. ANKERSMIT ­-: j
Geïllustreerd met acht documenteele fotografieën, portret j
van den schrijver en bandteekening van ALB. HAHN ’.
:- Omvang 411 bladzijden -: ’
Prijs ing. slechts f 1,50 - In linnen band f 1,90 {L
lj -- -­-i---­-·--i- ;
Q, De eerste Nederlandsche oplage van 1000 exemplaren werd
in 3 maanden uitverkocht. ­:
Het Handelsblad schreef: j
,,l·let boek van Leo Deutsch verdient gelezen en gekend te worden door allen _: "
die iets willen weten van het leven en lijden dier Russische dweepers, die een
kalm en rustig bestaan opofferden, om zich te geven, en desnoods onder te ,
` gaan, voor het welzijn hunner medemenschen. Wat in andere landen nog wel
eens als drijfveer voor dergelijke handelingen zou kunnen worden aangehaald, j
ontbreekt in Rusland geheel. De man, die zich wijdt aan de openbare zaak,
1 heeft maar éen toekomst: verbanning naar Siberië. En wat dat beteekent, kan vg?
, men uit het boek van Leo Deutsch voldoende opmaken. En hij is slechts één jr
ë uit duizenden geweest .... "
Ook De Nieuwe Courant, De Telegraaf, Het Volk, Sociaal Weekblad, De
ff Controleur, De Baanbreker, De Vooruit, De Stem des Volks, Recht voor lj
Allen en vele andere bladen gaven uitvoerige en prachtige beoordeelingen.
F?
TER PERSE:
Leo Deutsch, Viermaal Ontvlucht.
1 : : BI] BOEKVERKOOPERS VERKRIJGBAAR ; ; j
lj `
, - . a ..... , E .
~. j E ·`·r o 1 s 4 3. .... s. ssse . Zit .,..