HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

J Albert Hahn. Onder Zwart Regime. 12 Karikatuurteekeningen in kleuren. ,
j Gewone uitgave in omslag, 60 cent. Luxe editie f 2,50. S
i Bnocnunns jäa
S. K. Bakker. De zedelijke beteekenis van het Socialisme. Prüs 10 cent, _f{;Q
fr. p. p. 15 cent.
; S. K. Bakker. Van het droeve blijde leven. Prüs 25 cent, fr. p. p. 30 cent. *, ·
‘ Karel Beerbloeh. Uit het leven der Fabriekswerkers. Omvang 70 bladz. Prüs gi-
J 15 cent, fr. p. p. 20 cent.
Q Dr. H. Bloeher en M. Blmnberg. De Russische Omwenteling en de Alcohol.
a Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent.
? Friedrich Engels. De Ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot
1 Wetenschap. Vertaald door J. F. ANKERSMIT. Prüs 25 cent, fr. p. p. 30 cent. "
. F. 22. d. Goes. De Arbeidskracht. Prüs 60 cent, fr. p. p. 65 cent. gg
j F. o. d. Goes. De organische Ontwikkeling der Maatschappij. Prijs 60 cent,
‘ fr. p. p. 65 cent. -·‘·
Victor Grt/fnelhes en A. Kenfer. Tweeërlei Taktiek in de Vakbeweging.
y Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent. @3
Laurence Gronlitnd. De Socialistische Maatschappij. Vertaald door F. W. fi?
N. HUGENHOLTZ. Omvang 175 bladz. Prüs 25 cent, fr. p. p. 35 cent. ¥ï#‘.
L. M. Hermans en H. Spiehrnan. Gemeente­Armen. Omvang 40 bladz. Prüs
25 cent, fr. p. p. 30 cent. EF"
J. Joosse. De Arbeiders en het Onderwijs. Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent.
Paal Karnpfvneyer. De veranderingen in de Theorie en Taktiek van de . ,
S0ciaal­Democ1·atie. Uit het Duitsch. Omvang 80 bladz. Prüs 10 cent, F
ir. p. p. 15 cent. V
K. Kantshy. Parlementarisme, Volkswetgeving en Soeiaal­Democratie. Twee- *
de druk. Omvang 125 bladz. Prijs 25 cent, fr. p. p. 35 cent.
K. Konttshy, Vaderlandsliefde en Sociaaldemocratie. Vertaling van Dr. W. .
VAN RAVESTEYN Jr. Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent. _.,’·
Dr. J. van Leeuwen. Eenheid, geen Verdeeldheid. Prüs 5 cent, fr. p. p. 10 cent.
A. Matouehenho. De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Met portret van
den schrüver. Prüs 15 cent, fr. p. p. 20 cent.
A. Ogterop. De maatschappelijke toestand der arbeidsters. Prüs 10 cent, fr.
p. p. 15 cent. gjèg
J. Ondegeest. De Vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en ` s’§ ’‘’
l êniddelen der Vakorganisatie. Omvang 4O bladz. Prüs 15 cent fr. p. p.
0 cent. i’
W. v. Raoesteyn Jr. Pseudo­socialisme en echt revisionisme. Prijs 10 cent j
fr. p. p. 15 cent. ,1;
Henriëtte Roland Holst. De Vrouw, de Arbeidswetgeving en de Sociaal- pig
* Democratie. Omvang 36 bladz. Prüs 15 cent, fr. p. p. 20 cent. ig?
. H. Spiekrnan. Pleidooi en Verweer in zake de Ongevallenwet. Omvang 36 {Qa
bladz. Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent.
Fr. Stanipfer. Godsdienst is privaatzaak. Prijs 25 cent, fr. p. p. 30 cent. .· g i
1 P. J. Troelstra. In zake Partiileiding. Omvang 176 bladz. Prüs 60 eent,fr. ‘
p. p. 70 cent. èï?
M. Wibant­Berdenis van Berlehom. Het Boek en het Volkskind. Omvang 48 _,g¥,
bladz. Prüs 10 cent, fr. p. p. 15 cent. C;
F. M. Wibaat. Staatspensioneering. Omvang 80 bladz. Prüs 10 cent. fr. p. p.
15 cent.
KINDERBOEKEN. V
ANNA VA.N Geen-KAU1.BAcn. HEKTOR. Met platen van J. B. Heu- `A
kelom. In linnen band f 1,25, ing. f 0,90.
HENRIETTE VAN Noo:annN. WEET JE NOG WEL VAN TOEN’€ Met
prenten van Alb. Hahn. Gecartonneerd f 1,10. l
Dr. T. R. ALLINSON’s Geneeskundige werken.
Het boek voor gehuwde vrouwen, gecartonneerd 60 cent. v
Longziekten, gecartonneerd 60 cent.
. Maagkwalen, gecartonneerd 60 cent. _‘
Rheumatiek, 25 cent. ‘ï_,..~
Medische verhandelingen, 5 verschillende bundels, gecart. 60 cent per , ..’‘ Q ’
bundel. ­ je
..i
te ·.'* "
iQQi`”ï':fZ"i. .. J ee...-._. t .. · · r je N