HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

1
l
­­ 17 -
aan de weerbaarheid ontwend _volk trof. Het proletarische patriotisme be-
teekent niets minder, dan weerloosheid van het volk. gg;
WU zien echter nu ook, dat, dank, zg het internationale karakter van
de sociaaldemocratie en haar strijd tegen het militarisme,alle veranderingen
in de weerbaarheid des volks, van welke soort zij ook mogen zün,welke uit
dien strüd ontspringen, die groote naties als Europa gelüktigdig treffen, bg ‘
welke de sociaaldemocratie ongeveer gelijke kracht en invloed heeft bereikt.
Nog is de sociaaldernocratie nergens sterk genoeg, om een beperking der ~
krügstoerustingen af te dwingen; doch evenwel is zü reeds sterk genoeg,
om de regeeringen een afgrüzen voor den oorlog, achter welken zij de `
Revolutie zien oplaaien, in te boezemen.
jl Maar ook dat is reeds een enorme winst.
Wordt de sociaaldemocratie echter eenmaal sterk genoeg in eenig §.__
land, om den militairen druk krachtig te lijf te gaan, hem zoover te ver-
minderen, dat loelangrüke middelen voor cultuurdoeleinden en speciaal voor j,
sociale hervormingen vrü worden, dan mogen wg overtuigd zün, dat zü ook A `'"‘
in alle landen der moderne beschaving sterk genoeg is, om het voorbeeld van
dien eenen staat onweerstaanbaar te maken, zoodat dan alle moeten volgen. Q
Behaalt echter de sociaaldemocratie volledig de zege, dan rukt zu ’
ook alle heiningen tegen den grond, die nu de naties scheiden, dan opent
zg een tijdvak van de volkomenste vrnheid van verkeer op internationaal
gebied, een tüdvak, waarin welvaart en beschaving voor alle naties verzekerd
zgn door vreedzaam samenwerken van alle, waarin alle uitbuiting, niet
slechts van de proletariers door de kapitalisten, maar ook van de arme en jg,
agrarische volken door de rijke en industrieele, een einde neemt en alle
sociale en nationale tegenstellingen ophouden.
Dan verdwünt elke oorzaak voor den oorlog, alle krügsgevaar, elke
noodzakelükheid voor krügstoerusting. jj
Dan zal het proletarische patriotisme zün schoonste triomfen vieren
in het vroolük gedüen van heel het volk, dan heeft het vloekwaardige bur- ‘
gerlüke patriotisme zün einde bereikt, dat patriotisme, ‘t welk niet streeft
naar de welvaart des volks, doch welks allesbeheerschende hartstocht de
Winst is, dat zijn historische taak er in ziet, om der wille van het Proiijt
de massa’s des volks te verarmen en naar de slachtbank te voeren. Er is
geen geluk en geen werkelijk gedijen der volken mogelük, voor aan deze Qf
soort patriotisme voor altijd een einde is gemaakt. 4

lx?
,
,
i. ergert; c . r e . r c '