HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.24 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

i
l;·
- 16 ­-
F,
g kan wgzen op de toerustingen van den buurman, zuigt het militarisme in
j elk land zgn krachten. Hoe meer men zich over de krggszuchtige bedoelingen
van de anderen boos maakt, des te meer verzwakt men de kracht van zgn
f aanval tegen het militarisme in het eigen land, dus daar waar men het te
lgf kan gaan, des te meer verzwakt men echter ook de kracht van den
fi aanval tegen het militarisme bg den buurman.
l Hoe energieker b.v. de Duitsche sociaaldemocraten het Duitsche mili-
tarisme en zgn bron van oorsprong, het burgerlgke patriotisme bestrgden,
. des te lichter maken zg den strgd ook voor de socialisten van Frankrgk
j en Engeland. Daarentegen zou elke concessie der Duitsche sociddldeinocmiie
fi dan hei burgerlijke pdiriozfisnie, dl werd deze concessie gedaan ier wille van
i`; SCil’ü7’lbCl@7' nog zoo geldige overwegingen van ldciielc of cigimiie, onmiddellgk 3
den strgd tegen het militarisme en het chauvinisme voor de socialisten in
en andere landen ontzaglgk veel moeilgker maken;zulk een concessie zou inder-
jl daad de tegenstanders van Duitschland sterker maken, daardoor weer, door
ä, den terugslag, de Duitsche burgerlgke patriotten tot vermeerderde krggs-
Fi toerustingen aansporen en zoo de belangen van het Duitsche volk dubbel
l i schaden.
* Hetzelfde geldt natuurlgk ook van elke concessie aan het burgerlgke
· patriotisme en het militarisme, die de sociaaldemocraten in Frankrgk of in
eenig ander land zouden doen, het meest in de groote landen, maar ook
. in de kleinere.
Zoo kunnen wg dan begrgpen, dat de agitatie en actie tegen het
i militarisme een internationale actie moet zgn en toch slechts een nationale
in ; kan zgn.
J, Elk volk kan in de werkelgkheid slechts zgn eigen militarisme be-
strgden, doch het is ook dan alleen mogelgk dien strgdwerkelgk te voeren,
ij d.w.z. zoo, dat deze uitwerking heeft, wanneer men het militarisme gelgk-
tgdig bg alle groote oultuurvolken met gelgke energie tegemoet treedt, en
hoe krachtiger de tegenstand is, waarop het militarisme in het eigen land
• stuit, des ter grooter is de tegenstand, dien het in andere landen ondervindt.
Zoo hangen dan de nationale en de internationale bestrgding van het mili-
tarisme ten nauwste met elkaar samen.
In deze internationaliteit ligt echter ook de waarborg, dat de strgd
tegen het militarisme nooit dit gevolg zal hebben, dat men het eigen volk
tot weerloosheid tegenover een toegerusten buurman veroordeelt. Wg hebben
, reeds gezien, dat de tegenstellingen hebben opgehouden te bestaan, welke
,;_ï nog in de 19e eeuw vele tot vrgheid gezinde volken konden dwingen, tegen
buurvolken den oorlog te beginnen; wg hebben gezien, dat het hedendaagsche
l_ militarisme ook in de verte niet meer dient voor de verdediging der groote
Q; volksbelangen, doch slechts voor die van de kapitaalswinst, niet meer voor
,.,f de verzekering van de onafhankelgkheid en ongeschondenheid der eigen
nationaliteit, die niemand meer bedreigt, doch slechts voor de verzekering en
en uitbreiding der overzeesche veroveringen, welke slechts dienen tot ver-
hooging van die zelfde winst. De huidige tegenstellingen der staten kunnen
geen oorlog meer brengen, dien de proletarische vaderlandsliefde niet zoo
beslist mogelgk zou moeten bestrgden.
. Wg hebben verder gezien, dat in gevallen, waarin het proletarische
patrotisme de verdediging der natie gebiedend eischt, de arbeidersklasse
onmiddellijk grgpt naar het krachtigste middel daartoe, de bewapening van
het geheele volk, een middel, dat nog in 1870 in Frankrgk werkzamer tegen
jl de vgandelgke invasie bleek dan het staande leger, ofschoon het door de
burgerlgke regeering slechts bang en onvolmaakt werd toegepast en de
.,·_ j volkswapening een niet tot weerbaarheid voorbereid, ja een systematisch
ti
, g , Y __ t . 4 g , · , , , g , irïiïër .._. .