HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

= n
.4
r ­- 15 ­-­
wi.
.l`.°
te kortvvieken, gelgk het de Duitsche liberalen met den mond, maar niet
met der daad nastreven, zou het wellicht mogelgk blgken, het isolement
van Duitschland tot op zekere mate op te heffen, maar daarmee zouden
toch niet de tegenstellingen uit de wereld worden geholpen, welke den "
wedstrgd op militair gebied steeds heftiger en onverdraaglgker maken en
die het gevaar voor een wereldoorlog steeds dreigender aan de kimmen
doen verrgzen. Daar de tegenstellingen der naties niet voortkomen uit den
boozen wil van een enkel volk, doch door een streven, dat elk hunner eigen i
is, kunnen ook deze tegenstellingen en de door deze te voorschgn geroepen
toerustingen en krggsgevaren slechts worden bestreden, verminderd en ver- '
. hinderd langs internationalen weg, door een actie, die gedragen wordt door
3 alle naties. Het is intusschen een illusie, indien men van de heerschende
machten zulk een internationale actie verwachten wilde. Niet daarom, wgl à i',__
het doel technisch onmogelgk of politiek een misslag zou zgn. Wilden de
regeeringen, dan konden zg de rustingen verminderen. Maar zg verwerpen §.
de vermindering van krggstoerusting, vvgl hun belang een politiek noodig
heeft, welke het gevaar van vgandelgke botsingen nader brengt en hen der- g
halve noopt, zich zoo goed mogelijk te wapenen.
Op dit gebied, gelgk op alle gebieden, waar groote dingen moeten
worden gedaan, waar welstand en beschaving op ’t spel staan, zijn de heer-
schende klassen met de regeeringen aan het hoofd in de onmogelgkheid,
iets positiefs te verrichten. Zg laten het positieve werk over drm de socicml­dem0­
cmtie, die er onvermoeid mee bezig is.
Kan er inderdaad positiever arbeid zgn, dan de bestrgding van het ,,..
militarisme? Dat de sociale hervormingen steeds meer ophouden, dat zelfs
die kultuurarbeid steeds meer wordt verwaarloosd, welke niet indruischt
tegen de belangen van het kapitaal, dat de volksschool ellendig is, de voeding
van hongerige schoolkinderen op onoverkomelgke bezwaren stuit, het ver-
plegingswezen geheel ontoereikend blgft, de openbare verkeersmiddelen, post,
telegraaf, spoorwegen, kanalen en wegen niet voldoende worden uitgebreid jr
en goedkooper gemaakt, dat de levensmiddelen des volks door beschermende
en iisoale rechten worden duurder gemaakt, dat alles, dat gebrek aan vrucht-
baren positieven arbeid wordt door niets anders veroorzaakt
;a
dan door het militarisme,
r;
dat, innig samen gegroeid met het kapitalisme, de verwoestingen van het
laatste aan het lichaam des volks nog geweldig doet toenemen. L2-
Een van de meest volstrekt noodige voorwaarden voor allen positieven
arbeid op wetgevend gebied is de bestrgding van het militarisme. En de
eenige partg, die dit wil en kan doen,is de Internationale sociaal-democratie.
Doch haar internationale actie kan, hoe paradoxaal dit ook klinken moge.
slechts in den vorm eener nationale actie worden gevoerd.
Goede vveldadigheid begint in eigen omgeving, zegt een Engelsch
spreekwoord. Zoo begint ook de strgd tegen het militarisme in elk land ïàg
als strgd tegen het militarisme der eigen regeering en slechts op die Wgze
kan die strgd met succes worden gevoerd. Het zou volkomen zinneloos zgn,
wilde de Duitsche sociaaldemocratie het militarisme in Engeland en Frankrg k, ,r
wilde de Fransche en Engelsche het Duitsche bestrgden. · X
Het zou echter niet slechts zinneloos, doch juist van het doel afvoerend
zgn, wilden de sociaaldemocraten van een land de kracht van hun aanval
niet tegen het inheemsche, doch tegen het buitenlandsche militarisme richten.
Zg zouden daarmee juist het tegendeel bereiken van hun bedoeling, zg zouden
veeleer het militarisme krachtiger maken, want juist uit het feit, dat het
i.
T ""gzäi · T . ‘ . ‘